3 Ağustos 2014 Pazar

ÇUVAŞLAR - SABİRLER - OĞUZLAR - TÜRKLER - KAYI BOYU"Saygıdeğer Kardeşlerim Çuvasistan'a Hoşgeldiniz.

Bu akraba ziyaretiyle bizi çok mutlu ettiniz. Kardeşlerim, bilimsel araştırmalar Çuvaşların büyük atalarının Türklerden olduğunu ve onların Orta Asya'dan buraya geldiklerini açıkça ortaya koymuştur. Çuvaşça, Türk dilleri arasında yer alır. Size uzak görünen ve anlaşılmaz gelen bu lehçe aslında ortak atalarımızın konuştuğu dildir.

Çuvaşçayı şekillendirenler Altayların güneybatısında yaşayan OĞUZLARDI. MÖ.1000 yılında bu kavim ikiye ayrılmıştı. Bir kısım Oğuzların Hint-Avrupa dili konuşanlarla ilişkileri nedeniyle lehçeleri "r" ve "l" harfi değişimi görmüştü. Bu Oğuz kavimleri zaman içerisinde Ogur Türkleri olarak bilindiler. 

Türk lehçeleri "z" harfinin "r" ye ve "ş" harfinin "l" ye değişimi esas alınarak iki kolda tasnif edilmiştir. Buna göre "z" "ş" esaslı lehçeler grubuna Doğu Türkçesi , "r" "l" esaslı lehçeler grubuna da Batı Türkçesi denilmiştir. Bu ikinci grupta yer aldığımız için atalarımızın adı da OĞUZ'dan OGUR'a dönüşmüştür. Ogurlar Hunların da atalarıdır. 

Mete Han Hun İmparatorluğunu kurduğunda ordusu aynı kökten, ama birbirine uzak lehçeler konuşan halklardan oluşuyordu . Mete Han dil birlikteliği için Ogurların dilini , yani günümüz Çuvaşçasına yakın Ogur Türkçesini seçti.

Hunların batıya göçüyle MS.5.yüzyılda dilimiz batıya taşındı. Bu dili bu coğrafyadaki yerli halklara öğrettik ama onlardan sözcükler ve gramer düzenlemeleri aldık. Özetle, biz Çuvaşlar ortak atalarımızın , yani Hunların dilini konuşuyoruz. Çuvaşça ayrıca Türk dilleri arasında Ogur öbeği olarak bilinen kolun yaşayan tek dilidir. Yakın akrabaları Hun dili, Ön Bulgarca ve Hazarca artık ölü dillerdir.

Siz bana, akrabalığımız nereden geliyor diye sordunuz, işte cevabım budur. Benim konuştuğum dili anlayamasanızda , ruhunu hissedersiniz. Çünkü ben sizin babanızın, atalarınızın sesini taşıyorum dünden bugüne. Ve diliniz değişime uğramış derseniz aramız bozulur. 

Etnik açıdan baktığınızda Çuvaşların Asyalı kökleri kadar burdaki yerli topluluklar, yani Fin-Ugor kavimleriylede yakın akrabalığı, kan bağı . 7 yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinde kurulan Büyük Bulgar Hanlığıyla , İdil Bulgar Hanlığının temel harcını koyanlar bizim atalarımızdır.

Avrupa Hunları , Sabirler ve Ogur Türklerinin karışması sonucu Bulgar adıyla anılan Türk topluluğu ortaya çıktı. İşte bizler steplerde kurulan bu devletlerin en büyük parçalarından , kurucu unsurlarından biriyiz.

İdil Bulgar Hanlığı döneminde Suvar kent halkı ve çevresinde yaşayanlar Moğol istilası sonucu kuzeyde ortaya çıktılar ve kültürlerini burada korudular. Biz atalarımızın mirasını her türlü olumsuzluğa rağmen günümüze taşıdık ve Çuvaşlar olarak tarih sahnesine çıktık. İdil Bulgar Devletinin Slav, Macar, Mari ve Udmur dillerinde etkisi büyük olmuştur.

Demem o ki, bugün Rusya ve Doğu Avrupa'da birçok kültürün temelinde Çuvaşların etkisi var ve onların kadim tarihini Çuvaş kültürünü bilmeden araştırma yapamazsınız."


Prof.Yegorov Nikolay İvanoviç
Tarihçi
Çuvaşlar atalarının Suvarların öncülleri Sabirlerle , Bulgarların öncülleri Ogur kavimleri olduğunu sıkça dile getiriyorlar. Bu her iki kavimde Orta Asya kökenli Türk toplulukları.

Bazı bilimadamları Çuvaşların atalarının bölgeye MÖ.10.yüzyılda geldiklerini belirtirken , bazıları ise Hun Konfederasyonu içinde yer aldıklarını savunuyorlar. Bu durumda ataların Kıpçak düzlüklerine gelişleri en geç MS.5.yüzyıla tarihleniyor.

Çuvaşların kökenini özellikle Hunlar üzerinden açıklamaya çalışan araştırmacılar kadar, onları yerli kavimler Fin-Ugor halklarıyla daha yakın gören tarihçilerde bulunuyor. Kadim geçmişleri hakkında bu denli farklı görüşler olmasına rağmen, yakın tarihlerindeki kronolojilerinde sorun yok. Çünkü Çuvaşların bir Türk kavmi olduğu bilinen Ön Bulgarlarla yakın akrabalıkları artık bilimsel çevrelerce kabul edilmiş durumda.

Çuvaş adının da Suvar'dan dönüştüğü tahmin ediliyor.Ahmet Yesiltepe
Zaman Yolcusu Belgeseli: link....


KAYI BOYU:


Bulgarların neden Kayı Boyu tamgası kullandığı belli oldu.

Ogur Oğuz diye anıldıysa.... Kayı boyu da Oğuz'un bir boyu ise.....


BULGAR TÜRKLERİ - link
OĞUZLAR -OGURLAR
ASHGUZAY - SKUZES - SCYTHIANS - GUZ - OGHUZ - HUN - ASHKENAZI - KIPCHAK
VE

Etrüskler de Kayı (Qay) boyundansa....

"Vergilinin qədim Roma tarixindən bəhs etdiyi «Eneida» əsərində bu şəhərin əsasını qoyan etrusk soyköklü Romul və Remin troyalı Eneyin törəmələri olduğu bildirilir. 

Romanın məşhur Qay sülaləsi də özünü troyalı Eneyin soyuna bağla-yırdı. Məşhur Roma imperatoru Qay Yuli Sezar senatda ilk çıxışında «Mən əsilzadəyəm, troyalı Eneyin nəslindənəm» deyərək özünü təqdim etmişdir."


Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu


SUBARLAR : BULGARLAR
Suvar=Subar =Sabir "v" "b" yer değiştiriyor 

"Göbeklitepe tapınağını hangi boyların kurduğu sorusuna kesin cevap vermek mümkün olmasa da, Sümer (Kenger-Kingiiri) ve Akad dilli yazılı kaynaklar bu bölgede MÖ. 3 bin yıllarında SUBAR boylarının yaşadığını yazarlar. 

Urmu Teorisine göre, iki nehir arasının Bağdat’tan kuzeyde Subartu adlanan arazisi Proto-Türk Subarların ülkesi idi ve burada son Subar beyliği de MÖ. 673- den sonra dağılmıştı. Göbeklitepe kronolojileri değiştirecek çetin sorunlar ortaya çıkarmıştır ve Subar Türk Boylarının burada olması çok önemlidir."Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu - link "Belirtmek gerekir ki, "erkek" anlamında kullanılan "er/ar" Türk etnonimlerine özgü alamettir, örneğin, Bulgar (bu etnonimin balık (7*) + er yani "şehir sakini" gibi izahı daha uygun), azar, "Sabir/Suvar/Subar" (T- çoğul eki)....

Veyahut, Yunanlılar Küçük Asya'da geldikten sonra yerli nüfus Yunanlılar tarafından bilinmeyen "var/bar" sözlerini kullandıklarına göre gelenler onları "varvar/barbar" diye çağırıyordular. Bize göre, "varvar/barbar" adı "ar/er-erkek" kelimesi "b/v" harfinin protezleşmesi sonucunda oluşmuştur ve bu söz "insanlar/adamlar" demektir (var+var=varvar/kişiler ). "Aləkbər Ələkbərov - link
Çev. : Muhammet KEMALOĞLU,2014
____

Welcome to Chuvashia my respectable brothers . 
This relatives visit makes us very happy.

Brothers, scientific research has clearly demonstrated , that the ancestors of Chuvash people is the Turks and they came here from Central Asia. Chuvash language takes place in Turkish language. The dialects which is distant to your language have common ancestors in language in fact.


Oghuz who lived in the Altai shaped the Chuvash language.


In 1000 BC these tribes were divided. A number of Oghuz tribe, had relationschip with the Indo-European language, the letter "R" and "L" exchange in time. 


Over time this Oghuz tribes known as Ogur Turks.


Turkish dialects has been classified in both arms, "Z" letter into "R" and "Ş" letter into "L" .


Based on this, the "Z" "Ş" dialect Eastern Turkish group, "R" "L" dialect Western Turkish group. 


Our ancestors takes place in the second group, that's why become Oghuz into Ogur. Ogurs are the progenitors of the Huns. 


When Mete Han establish the Hun Empire (Mete Han, the founder of Xiongnu Empire, ruled from 209 BC to 174 BC), his army was of the same root, but it consisted of people who speaks different dialect. Mete Han chose the language of Ogur, which is close to the present Chuvash Turkish, to unite the army.


The westward migration of the Huns in the 5th c.AD, moved our language with them. We taught the peoples in this region this language, but we have received from them words and grammatical editing also. 


In summary, we Chuvash people speak our common ancestor, language of the Huns. Chuvash language is the only living language of Ogur language. Close relatives languages which is Hun, proto Bulgarian and the Caspian languages are dead now. 


You asked me, where did our relation came from, here is my answer. The language I speak even if you don't undertand , you can feel the spirit. Because I carry your father, ancestors voice from yesterday to today. And if you say your language is changed, our relationship shall be broken.


When you look ethnically, as the Asian roots of the Chuvash communities, has also close blood ties to the Finno-Ugric roots. Great Bulgarian Khanate, established in the north of the Black Sea in the 7th century, and the Khanate of the Volga Bulgars, our ancestors did that.


European Huns, Bulgarian Turks community came out with a result of mixing of Ogur (Oghuz Turks) and Sabir (Sabar / Suvar Turks) . We established, the biggest pieces of these states in the steppes, we are the one of the constituent parts. 


In the period of the Volga Bulgars Khanate, Sabir (Sabar/Suvar Turks) peoples and the people living around the city, during the Mongolian invasion, went to north and came here and they maintained their culture.

We moved to the present day the legacy of our ancestors, despite all adversities and have appeared on the scene as the Chuvash. 

Volga Bulgars State language was a great effect to the Slavs, Hungarians, Mari and Udmurtia language. 


What I'm telling you is, you can not do research today without knowing Chuvash Culture, because many culture have effect in Russia and Eastern Europe with the basis of the Chuvash history and their ancient culture "


Prof. Yegorov Nikolay Ivanovich 

historian 

The ancestors of Chuvash are Suvar/Sabir/Sabar, the ancestors of the Bulgarian tribes Ogur (Oghuz). These two tribes origin is Central Asian Turkish roots.


Some scientists says , the ancestors of the Chuvash arrived in the 10th c BC in this region , while others says they were with the Hun Confederation. In this case, the arrival on the Kipchak steppes (Kipchaks are an other Turkish root, also called as Cumans or Polovtsy in Russia) of the Chuvashs ancestors is late 5th c AD.


The historian researches explanation of the origin of Chuvash peoples , they are more closely to the Finno-Ugric native peoples, but some says the Huns. There are different opinions about their ancient history,but there is no problem about their chronology. And it is been accepted in scientific circles, that the Chuvash peoples are Turkish root, and close relationship with proto Bulgarians.


And they say that the name Chuvash is estimated from Suvar.


Ahmet Yesiltepe

video: 


If Oghuz Turks separated in two in 1000 BC then the article of Prof.Gazimov about "HOMER and BOOK of DEDE KORKUT" must be read.....

"Homer’s Poems and ”Kitabi-Dede Qorgud”
Professor Gazanfar Kazimov-pdf in Turkish

In his article professor Kazimov investigates the Troyan events of the 50s of the XIII century B.C. and topic relations between the poems of “Iliad” and “Odyssey” and “Kitabi-Dede Qorgud”.

Such chapters of “Dede Qorgud” as “How does Basat kill Depegoz”, “Gam Bore’s son Bamsi Beyrek”, “Salur Qazan’s house theft” and in some other chapters in the depiction of political events, in composition and structures, in the ways of depiction, in religious world outlook one can find a very close coincidence between “Iliad” and “Odyssey” and “Dede Qorgud”.

These once again show that though “Kitabi-Dede Qorgud” later was brought to Islam isues, and some modernizations were done in poem, this work is a good example of military democratic period, and it is the monument of Homer’s period and of his age. Both Homer’s poems and “Kitabi-Dede Qorgud” took their beginning from the same root. It becomes clear that Indo-europeans and turks lived together and side-by-side and created original masterpieces of art on the basis of the same social events.

The second major reason is that the investigation of Troya toponyms, etnonyms, hidronyms, and antroponyms show that they are of turk origin. And it once more proves the thesis that the Troya is a turk town, and the troyans are turk tribes. ""Hazarların menşei itibarıyla Türk olup, Orta Asya'dan geldikleri muhakkaktır.... X.yüzyıl İslam tarihçisi Mes'udi İranlıların Hazar adını verdikleri kavme Türklerin Sabar (Sabir) dediklerini belirtmektedir."

"Khazars are Turkish people and came from Central Asia... In the 10th c İslamic historian Mes'udi wrote: the Turks called Sabar (Sabir) but the Persians called Khazar. "
SUVARLAR: DOĞU AVRUPA’NIN ESRARENGİZ KAVMİ
The Suvars: A Mysterious Tribe from the Eastern Europe

Suvarlar (Sabirler) Hun sonrası dönemde Kafkaslara gelmiş, daha çok Güney Kafkaslara sarkarak kendilerinden söz ettirmişlerdir. Bu topluluğun geliş yeri Batı Sibirya gözüküyor. Göç etmeyen kısım yerinde kalmış ve nihayet Sibirya adı onlardan dolayı verilmiştir. Sonraki dönemin delillerinin Türk olduğunu gösterdiği bu kavim, Macarların atası olarak da kaydedilmiştir. Suvarların Sibirya’ya Ortadoğu’dan gittikleri anlaşılıyor. Kuzey Irak bölgesinin sakinleri olan Subarlar, batıdan gelen baskılarla Azerbaycan istikametine çekilmişler, orada da tutunamayarak Kafkasların kuzeyine geçmişlerdir. Bu halk Sümercedeki Türkçe ve Macarca ile alakalı kelimelerin kaynağı olarak görülüyor. Sonraki dönemde karşımıza çıkan Macar atfı da bununla birlikte düşünülmeli ve Türk Macar ortak atalarından biri olarak değerlendirilmelidir. The Suvars (Sabirs) came to the Caucasus in the post-Hunnic period and were recorded mainly for their activities in the South Caucasus. They seem to have came from Western Siberia. Not all of the nation migrated, and the name ‘Siberia’ was given after those remaining at home (by the Russians). Evidences in early medieval show they are Turkic, but they are recorded also as ancestors of the Hungarians. They llikely went to Siberia from the Middle East. The Subar people, natives of the Northern Iraq, withdrew to Azerbaijan before the Sami suppress from the west, and then passed to the North of the Caucasus. The Subars seem to be source of the Turkic and Hungarian loanwords in Sumer language. The attibute Hungarian of the later ages should be compiled with this fact and they should be regarded as, at least one of the Turko-Hungarian common ancestors.

"Bilgelik Sembolü" Anıtı
Şupaşkar (Çabaqsar, Shupashcar,) - Çuvaşistan'ın Başkenti

"Symbol of Wisdom" Monument
Cheboksary - Capital city of Chuvashia Republic
Chuvash and Turkish people have the same ancestor....
gerisini siz birleştirin artık ...
Saygılar
SB.