13 Nisan 2023 Perşembe

Avrupa'da Türk Etkisi

 

Hunların Avrupa kavimleri üzerinde kültürel etkisi; Atlı aristokratlar, şövalyelik, ağır zırhlı süvariler, yırtıcı kuş ve Alanus dedikleri ve Alan Türklerinin Kafkaslardan götürdükleri köpek cinsiyle atlı avcılık, ordu sistemleri, okçuluk, çevgan (polo), beslenme alışkanlığının ete odaklanması, İskit-Hun-Türk sanatının el sanatlarına (takı, kemer, iğnelikler, kın ve kılıç-kama kabzaları) yansıması gibi... 

Avrupa'da atlı spor ve avcılığın soyluların eline geçmesi bile Türk boylarındaki soyluların atlarıyla gömülmesinden kaynaklanıyordu. Avrupa'nın erken kavimleri, başka bir uygarlığın egemenliği altında olsa da komutanlarını ve krallarını kendileri seçebiliyordu. Hunların ordusunda birçok Avrupalı kavim görev aldığı gibi, bu kavimlere bir Türk (İskit, Sarmat, Hun, Avar) de liderlik yapabiliyordu.


Sarmat tamgalı atlı, 1.-3 yy, Kırım

Örneğin, Ostrogotların kralı Odoaker (Od-Aker, ö.493) için (babası Edeko/Ediko/Edikon üzerinden) Atilla'nın amcası Rua/Ruga'nın soyundan geldiği iddia edildiği gibi, Atilla'nın ordusunda da generaldi. Odoaker ayrıca Türk olan Turkilingilerin de kralıydı ve 480'lerde İtalya'da Odoaker Krallığını kurmuştu.


SB


Türk kültürü olan Kurgan ile Tamgalı Taşbabalar, Bengi Taşlar da Avrupa'da görülmekteydi.Yazığlar (Iazyges) Sarmatların Türk öncü boyu idi. Roma ordusuna 8 bin süvari vermek zorunda kalan Türk-Yazığlar'dan 5500'ü İngiltere'deki
Hadrian Duvarı'nı korumakla görevlendirilmişti.


Sarmat-Yazığ-Türklerden kalma buluntu, Kuzey İrlanda, erken MS 5.yy

Sarmat Taşbaba - Romanya


Bayte tapınağında bulunan Tamgalı Taşbaba / Saka ya da Sarmat, MÖ 4.yy-2.yy .

Üstyurt/Kazakistan

Bölgede kutsal alanlarla birlikte kurganlar ve 100'ün üzerinde de taşbaba bulunmuştur.
Burebista - DeceboulosBurebista (Boirebistas, ö. MÖ 44) Daçyalıları (Daci/Daki/Dagı) birleştiren kralın adıdır. Bu adı Burri (Bvrri, Bvrii) olarak sözde bir German boyunda da görüyoruz. Buriilerin Sarmat ve İskit boylarından doğmuş olabileceği görüşü vardır. Dakiler de Getae (Get) topluluklarırndandır. Getaeler İskit boylardan çıkmış, Massaget, Tyssaget gibi... Burebista adı iki sözcükten oluşuyor, ilki olan Bure lakabıdır ve anlamı Kurt olan Türkçe Börü/Büri'den gelir ki Dakyalıların da totemidir.


Coin, Dacia, AD 250-251 and Ancient Turkish "wolf head" standard found in Northern Kazakhstan (7-8 centuries).The original standard is in the Hermitage museum in St. Petersburg, Russia.

Dacia people in Europe; The Greeks referred to them as the Getae, comes from Massagetae / Getae... The first king of them is Burebista. Bure's meaning is wolf in Turkish... Turkish Queen Tomris/Tomrys was a queen who reigned over the Massagetae, a Turkish people of Central Asia (Azerbaijan ), at approximately 530 BC. She "defeated and killed" the Persian emperor Cyrus the Great during his invasion and attempted conquest of her country. Massagetae's built the Tomi city in today's Romania. This people was known later as Dacia.


Gundestrup cauldron (150-100 BC)

"Yakutlara (Saha Türkleri) göre, yaratıklardan biri kutsal sayılır, her kabile ve boy da bu hayvandan türediklerine inanır. Bunlar kendi boylarının kutsal saydığı kuğu, kaz, karga vb. hayvanlardır. Ayrıca eskiden her Yakut kabilesi, türediği hayvan adıyla anılır ve o kabileden olan herkes de bu hayvanın adını soyadı olarak kullanır. Bu suretle, herkesin hangi kabileden ve hangi hayvandan geldiği kolayca bilinirdi. Bilindiği gibi, ilkel topluluğun daha gelişmiş topluluk veya devlete geçiş sürecinde totemizm (ongun) politik sisteme yansımıştır." - Han-Woo Choi / İlk Kore Devletlerinin Kurucuları Türkler Mi? (XI. Türk Tarih Kongresi, 05-09 Eylül 1990, Ankara (II. Cilt)Ancak en ilginç olanı ise Daci kralı Deceboulos'un (MS 1.yy) adıdır. Çünkü Göktürk hakanı İstemi Kağan'ın adı da Doğu Roma kaynaklarında Stembis Dizaboulos olarak geçer. Acaba Deceboulos/Dizaboulos (Disabul) ne demektir?..


"Daçya, grekçede Dakia, Türkçede Dağlık Ülke anlamına gelen regio Dacorum, Kral Decebal'ın, trajik ölümü sırasında (MS 106), Türk Jasyge'ler (Yazığ) ile sınırdaştı. Bu Desebal adı, dört yüzyıl sonra II.Justinus tarafından gönderilen elçi Zemargue-Zemark tarafından ziyaret edilen, Türklerin büyük hanı Disabul'u hatırlatıyor. İmparator Trajan, Daçya'da Roma kolonileri kurduğundan, Daçlar veya Daghis (Daglar-Dağlılar) bu sefer iyice teslim oldular; aynı kaderi paylaşmaya zorlayan Alanlar, Quades (Kadlar), Getler ve Gotlar'ın istilâlarının yarattığı terör nedeniyle, galiplerine daha da fazla bağlandılar. Bununla beraber, daçya'da kolonilerin kurulmasından yüz altmış sene sonra, Gotlarla Trakya'da yapılan savaş sonrasında, kararsız kalan İmparator Aurelien, Daçya'yı Gotlara bırakmak zorunda kaldı. Böylede yaşayanları Moesia'ya taşıdı. Burası, bu nedenle Aurelien'in Daçyası adını aldı. O günden itibaren, Tuna yeniden İmparatorluğun sınırı oldu. Böylece Romalılaşmış DAglar Gotlarla birlilkte Hristiyanlığı benimsemiş olarak, Tuna'nın karşı kıyısında kaldılar ve Osmanlıların gelişine kadar, aralarında oluşan yeni milletin yasalarına uydular." - Mustafa Celâlettin Paşa, Eski ve Modern Türkler


SB