2 Ağustos 2014 Cumartesi

AMAZONLAR - BALIKESİR - ASLAR
Antiope'nin kaçırılışı : Theseus ve Pirithous ile - MÖ.480 


"Amazonlar genelde Pers kıyafetleri ile resmedilir....." 
Yanlış info! 


Doğrusu:
"Kürk ve pantalon Türklere mahsustur ve Amazonlar Türk'tür."Queen Thalestris of the Amazons, brought 500 women warriors, to Alexander the Great.


Amazonlar ile Büyük İskender arasında politik diyalog sonucu, Amazonlar Büyük İskender'e yılda 100 talent altın ve 

500 kadın savaşçı desteği ile 100 adet at teklif etmişlerdir.
Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu: 
09 - 11 Ekim 2008
[Flavius Arrianus (MS 1.yy), Aleksandrou Anabasis, IV:15 - VII:13]
 [Quintus Curtius Rufus (y. MS 1.yy), History of Alexander the Great of Macedonia, X:4]
Amazon / Oerpata = Er/Man Pata/Killer

Daughters of Scythians, Cimmerians and Sarmantians 


"ALL TURKISH PEOPLES,  UIGHURS, KÖK-TURKS,OTTOMAN TURKS,  BELONG TO THAT CENTRAL GROUP OF EURASIAN HUMANITY  WHICH WE ARE CALLING SCYHTIAN." - Ida Bobula / Hungary

"All these linguistic findings combined with archaeological artifacts allow to confirm that Scythian had Turkic origin 

and modern Chuvashs are Scytians descendants."
Valentyn Stetsiuk / Ukraine
" Tilla Deniz Baykuzu hocamızın bir çalışması var, yaklaşık 1500 sene önce Kadınlardan Hassa Ordusu kurulmuştur, MS.4.yy'da, Geç Hun Dönemi. 10 bin kadın savaşçı, 13 yaşından 20 yaşına gençkızlardan oluşuyor ve bunların eğitimi atlı ve piyade okçuluk olarak verilmiş. Bunların bin tanesi de padişahın/kağanın koruması olarak görev almıştır. Çin topraklarında Kadınlara ilk kez bu kadar çok önem verilmiştir. Çinli kadın kahraman Mulan, yapılan araştırmada bir şiirden ortaya çıkarılıyor, bu kişi Çinli değil, Moğol veya Hun Türk olduğu varsayılıyor...Mulan diye bir çizgi film var, bunu Çinli diye tanıtıyorlar, lakin bu Moğol ya da Türk Hun'dur. Eski Türklerde kadınlar asla soyutlanmamış. Baskınlar esnasında herkesin hazır olması lazım. İlk defa kadın savaşçılarını gören Yunanlılar şaşırıyor."

"Çok meşhur bir belgesel kanalında amazonların kökenini aradılar , Amazonlar nerede diye...bulunan mezarlarda gen araştırmaları yaptılar , Kazakistan'da...Kazak steplerdeki kızları buldular, aynı şekilde ata biniyorlar, alınan örnekler birebir tuttu, ama sonunu çok kısaca bağladılar..Amazonların izini bulduk ""BUNLAR DA TÜRKMÜŞ"" diyerek çok kısa bir şekilde sonlandırdılar." - Erhan Afyoncu
Amazonları yazan Kimball hint-avrupacıdır, hiçbir şekilde Türk kelimesini ağzına almaz. İskitleri de hint avrupacı yapar... Amazonlar hakkında güzel bir araştırma ve kitap, lakin ırkçılığı baskındır ve gerçekleri saklar.....SB
....

"Balıkesir'in eski adı Karesi imiş, aslında Karesu olmalıdır."


"Adını bölgede akan ve Homer'in İliada'sında geçen Karesu (Καρήσου) çayından almışdır. Yeni nehrin orijin ismi Türkçe Karasu'dur. Homer, bölgede Assu (Ἄσσον) adlı çayı da zikreder. Bu çaylar Gargar (Kaz) dağı çevresinde akırlar. Gargar dağı Zeus'un mekanıymış. Zeus bu dağdan Troya Savaşı'nı seyredermiş. Strabon'un verdiği bilgilerden belli olur ki, Balıkesir, İzmir bölgeleri ta eskilerden Amazon boyları olan Gargar ve Aslar tarafından meskun olunmuşlar. Ve bölgedeki bir çok antik coğrafi adları onlar vermişler. AS ön türkcədə yüce, büyük anlamına gəlir."Elşad Alili

Türkolog - Azerbaycan"Daha eski Hitit kaynağında Karasuw (kara-suv) diye geçer"


Firudin Ağasıoğlu (Celilov)

Dil bilimci/Türkolog- AzerbaycanPeki nasıl anlatılıyor?

Balıkesir ili, adını merkezindeki Balıkesir şehrinden almaktadır. İlin eski adı Karesi olup, 24 Ekim 1926 tarih ve 4248 sayılı Kararname ile Balıkesir olmuştur.

[-Erol Tuncer (2002). "Osmanlı'dan günümüze seçimler, 1877-1999". Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı]Balıkesir kelimesinin kökenine dair çeşitli rivayetler mevcuttur. Roma İmparatoru Hadrianus, Balıkesir şehri çevresinde sahip olduğu bir bölgede avcılık yaptığı için Adriyanutere lakabını almıştır. Ardından yine burada bir şato yaptırmıştır. Bu şatonun adı Paleo Kastro olarak bilinmektedir. Balıkesir adının bu kelimeden geldiği düşünülmektedir.


[-İsmail Hakkı Uzunçarşılı (2000)]

Paleo Kastro 'nun anlamı ise Eski Hisar 'dır.[M. Orhan Bayrak (1979). "Türkiye tarihi yerler kılavuzu". Remzi Kitabevi]


Bazı kaynaklar Balıkesir kelimesinin Balak Hisar veya Balık Hisar kelimelerinden geldiğini söylemektedir. Eski Türkçede balık kelimesi şehir anlamına geldiği için Balık Hisar kelimesinin anlamı Hisar Şehri 'dir. Fakat Balıkesir il merkezinde hisar veya harabe yoktur. Ayrıca Balıkesir şehrinde Hisariçi Mahallesi bulunmaktadır.


[ İsmail Hakkı Uzunçarşılı (2000)]Bir rivayete göre bölgeye akın yapan Pers hükümdarı Balı-Kisra'dan gelmektedir. Bazı kaynaklara göre ise balı çok, güzel anlamına gelen Bal-ı Kesr kelimesinden türediği belirtilmektedir.


[Balıkesir Belediyesi.]
Yeni ortaya atılan bir teze göre ise, Bağıkesir 'den geldiğine yöneliktir. Zira 17. yüzyıla değin şehir merkezinde en önemli tarım faaliyetinin bağcılık olduğu Balıkesir kadı sicilleri ve tereke kayıtlarından doğrulanmaktadır.


[Bülent Özdemir, Zübeyde Güneş Yağcı (2007). "Osmanlıdan Cumhuriyete Balıkesir". Yeditepe Yayınevi] 

KARESİ/KARASU/KARASUW ve AMAZONLARIMIZ

COĞRAFYA İLE İNSAN İSİMLERİ , 
AĞIZLARA GÖRE VEYA 
BİLİNÇLİ BİR ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLİNCE, 
TARİH DEĞİŞİYOR...Daha çok Asya Kıtası'ndan gelen göçlerle beslenmiş olan bu kültür Ön-Türk ya da Prototürk denilen Batı Asyalılar'ın yarattığı bir unsurdur. Bu Prototürkler ise "AS" adı verilen büyük bir topluluktur.

Tarihte Küçükmenderes Havzası da AS adı verilen bu Prototürkler'in yurdu idi. Hitit kralı II.Tudhalia (MÖ.1460-1440) askeri sefer düzenlediği bu coğrafya için anallarında ASSUWA adını kullanır. ASSUWA ya da ASUWA söyleyişi kimi araştırmacıların yapıtlarında ASOWA olarak da geçer. 

"Asya" sözcüğünün Hititce aslı "ASOWA" idi. Bu ise AS ÜLKESİ, AS YURDU , ya da AS SOYU, AS OĞULLARI anlamındaydı.

Vivien de Saint Martin AS ya da ASİ adı için: "ASİ adının MÖ.1300 yıllarında Küçükmenderes kıyılarına yerleşmiş olan SCYT (diğer adları İSKİT, SAKA, ASSAKA, AS-KEL-AT) toplumu ile ilgili büyük bir kavim olan AS (ASES) kavminin adından gelmiş olması çok güçlü bir olasılıktır." bilgisini verir.

Macar bilgini Peter Vaczy ise : "İSKİTLER... aslında tüm Türkistan'ı ve üstelik tüm Sibirya bozkırlaını kaplaması altında bulunduran büyük SAKA kavimler ailesinden çıkmıştır" der.

S.G.Agacanov : "10.yüzyılda Oğuzlar arasında Peçenekler ve AS'lar...bulunuyordu" bilgisini verdiği gibi , Lev Nikolayeviç Gumilev : "Asya Kıtası'ndan Sayan Sıradağları ile Altaylar arasında AS'ların yaşadığını" belirtir.

Abu Reyhan Biruni : "Ceyhun Irmağı'nın...Oğuz ülkesini sular altında bıraktığını... buradaki ALAN ve AS'ların Hazar sahillerine göçtüklerini" bildirir.

Grjimaylo ise : "AS'ları Türk oymakları arasında gösterir".

12-17 Eylül 1994 tarihleri arasında Ankara'da yapılan 12.Türk Tarih Kongresi'ne Türk devletlerinden katılan bir Türkolog da : "İSKİT (SAKA, ASSAKA, AS-KEL-AT) mezarlarında ele geçen kaplar üzerindeki yazılarda bulunan 22 imi (Damgayı) GÖKTÜRK harfleriyle eşleştirdiklerini, bunlara göre okunan İSKİT metinlerinin TÜRKÇE olduğunu" söylemiştir.

Yavuz Behiç Galip, 
Birgi Coğrafyası, Halk Bilgisi, Tarihçesi, Tarihi Yerleri, 2005


"The most famous and best known of the Nomades, were the Asii, or Asiani, who took Bactria from the Greeks, and the Tochari and Sakarauli, which Asii and Asiani we sonceive to mean the Scyhians of King Azes."
Note on the Historical Results Deducible from Recent Discoveries in Afghanistan by Henry Thoby Prinsep

"Kara-Türgeshes (Azes) [Turkish Tribe "Black Turgeshes-Azes"] :
"Türgişler/Türgeşler; 6. ve 7. yüzyıllarda ki Batı-Göktürk devletine bağlı olan bir Türk boyudur. Türgeşlerin bilinen ilk hükümdarı Bağa (Baga Yunis Temür Han) Tarkan'dır."