29 Ekim 2015 Perşembe

Troya Savaşlarına katılan Kavimler ve Truva'nın Türklüğü

Priam Aşil'e Ektor'un naaşı için yalvarırken
Roma dönemi  MS.2.yy
Tyre, Lübnan
Ulusal Müze - BeyrutM.Ö.1240-1230 tarihleri arasında meydana gelen ve Eskiçağ’ın Birinci Dünya Savaşı olarak nitelendirilen Troya Savaşları , Troyalı’lar ile Aka’lar arasında cereyan etmiştir. Troyalı’lar ve Aka’lar bu savaşa pek çok kavmin desteğini alarak katılmışlardır. Bu Savaşa, Dünya Savaşı niteliği kazandıran da Doğu’yu ve Batı’yı temsilen savaşa müttefik olarak iştirak eden kavimlerdir. Bu kavimler arasından, içlerinde Türk kavimlerinin de bulunduğu bazı kavimler, diğer başka kavimlerle karışıp kaynaşarak yeni kavimler ortaya çıkmasını da sağlamışlardır.


İşte Troya Savaşları’na katılan bu kavimleri kimlikleri ve kökenleri itibariyle araştırıp, ortaya koymuş bulunuyoruz. Bütün bunları yaparken, yazılı ve arkeolojik kaynaklardan yararlanma yoluna gittik, bir takım sonuçlara vardık ve bu sonuçları günümüz araştırmaları ile karşılaştırarak elinizdeki çalışmamızı meydana getirdik.Yasemin Şiraz,2006
Troya Savaşlarına katılan Kavimlerin Kimlikleri Ve Kökenleri Viluşa ve Taruişa (Torya) adlarının geçtiği metinlerin ilki, Hitit kralı II.Tuthalya zamanına aittir. KUBXXIII, 11 numaralı bu vesika, H.Bosset tarafından kısmen yayınlanmış ve Almanca’ya tercümesi yapılmıştır. Söz konusu vesikada, Hitit Kralı II.Tuthalya, 22 şehirden müteşekkil Aşşuva Konfederasyonu’na karşı kazanmış olduğu zaferden bahsetmekte ve müteakip satırda, düşman şehirlerinin bir listesini vermektedir. Bu şehirler şunlardır:1.[KUR UR Lu ]-uq-qa
2.KUR URU Ki-is-pu-u-va
3.KUR URU U-na-li-ia
4.[----------]
5.KUR URU DU-u-ra
6.KUR URU Hal-lu-va
7.KUR URU Hu-u-va-al-lu-si-ia
8.[KUR URU K]a-ra-ki-s-[a]
9.KUR URU A-da-du-ra
10.[KUR URU D] u-un-t[a]
11.KUR URU pa-ri-is-ta
12.[--------------]
13.[KUR URU -----] i-va-a
14.KUR URU va-ar-si-ia
KUR URU Ku-ru-up-pi-ia
16.[KUR URU-----]-iu-is-sa-(?)
17.[KUR URU]A-la at-ra
18.KUR HUR.SAG.pa-hu-ri-na
19.KUR URU pa-su-hal-ta
20.------------
21.KUR URU U i-lu-si-ia (Viluşa)
22.KUR URU Ta-ru-i-sa (Troya)


Bu metnin önemi, söz konusu 22 şehir arasında Troya ile idantifiye edilen Taruisa  ve İlion’la idantifiye edilen Vilusia kentlerinin bulunmasından ileri gelmektedir. Ayrıca, listenin başında bulunan Lukka memleketlerinin ( KUR URU Lu uq qa ), klasik çağlardaki Likya ile aynı olduğu, bugün hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Listede 8.sırada yer alan Karakisa memleketi ise Kayra ile idantifiye edilmektedir. Burada dikkati çeken husus, konfederasyonun liderliğini yaptığını sandığımız Aşşuva şehrinin listede yer almayışıdır. Prof. Dr.Ekrem Memiş’e göre, Aşşuva, listede silik bulunan 4,12 veya 20 numaralı yerlerden birine yazılmış olmalı idi.


Homeros’un İlyada adlı destanında ise Troya ittifakı’nı oluşturan kavimler şöyle sıralanmıştır:1. Troya’lılar (Taruisa )
2. Dardanaie’liler
3. Zeleia’lılar
4. Apaisos’lular (Apasa = Efesos)
5. Praktioslular
6. Sestos’lular
7. Abydos’lular
8. Larissa’lılar
9. Trakya’lılar
10. Paion’lular
11. Paphlaonia’lılar (Hitit metinlerindeki Palalar)
12. Alizonlar
13. Mysia’lılar
14. Phrygia’lılar
15. Maionia’lılar
16. Karia’lılar (Karakisa)
17. Likya’lılar (Lukka)
18. Kikonlar


Görüldüğü üzere, Hitit vesikasında (KUB XXIII,11) şehir isimleri verildiği halde, İlyada’da ( Homeros listesi) kavim isimleri verilmiştir. Zaman bakımından aradaki farka rağmen, Hitit Kralı II.Tuthalya’ya karşı isyan eden Aşşuva birliği listesi ile Akalar’a karşı mücadele veren Troya ittifakı listesine bir göz atıldığında, adı geçen ittifakları oluşturan memleket ve kavim isimlerinin bir takım benzerlikler arz ettiği görülür. 


Örneğin; Aşşuva ittifakı’nda yer alan Troya , Karia ve Likya isimlerini (Truisa, Karakisa ve Lukka) Homeros’un , İlyada II.kitapta vermiş olduğu Troya ittifakı’nda görmekteyiz. Ayrıca, Aşşuva ittifakına katılan memleket isimlerine benzemeyen kavim isimleri de bulunmaktadır. Dardanalar, Abydoslular, Paphlagonialılar, Mysialılar, Maionialılar, Zeleialılar vb….fakat gerçek olan bir şey varsa, adı geçen bütün bu kavimlerin kuzeyde Troya’dan , güneyde Likya’ya kadar uzanan Batı Anadolu Bölgesi’nde yer aldıklarıdır. 


Örneğin: Dardanalar, İda Dağı’nın yani bugünkü Kaz Dağı’nın eteklerinde, Zeleialılar da yine Kaz Dağı civarında otururlardı. Larissalılar 12 Aiol devletinden biri olan Larissa’da, Paphlagonia’lılar Bartın Suyu civarında, Mysia’lılar Bursa ile Çanakkale arasında kalan bölgede otururlardı. Maionia memleketi ise Lidya ve doğusundaki bölgenin en eski adıdır.


Troya ittifakı’nda Aşşuva Birliği’nde görülmeyen 3 müttefik ismi geçer. Bunlar; Traklar , Paionlar ve Kikonlardır.  Adı geçen bu kavimler ,Trakya’da yaşamaktadırlar. Görülüyor ki, isim bakımından çok az benzerlik göstermelerine rağmen, Aşşuva Konfederasyonu’nu teşkil eden üyelerle, Troya ittifakı’nı meydana getiren üyeler hemen hemen aynı bölgede yani Batı Anadolu Bölgesi’nde oturmakta idiler.


Viluşa adının geçtiği 2.metin , Hitit Kralı Muvattali ile Viluşa Kralı Alakşanduş ile yapılan antlaşmadır. Hitit kralı Muvattali’nin Troya Bölgesi’nde yer alan Viluşa Memleketi Kralı Alakşanduş ile yapmış olduğu bu antlaşma , Hitit siyasi tarihi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü, bu antlaşma Mısır Devleti ile yapılacak olan meşhur Kadeş Muharebesi öncesinde Hitit Devleti’nin yapmış olduğu siyasi nitelikli hazırlıkları gözler önüne sermektedir.


Alakşandu Antlaşması’nın tarihi giriş kısmında şu ifadeler yer almaktadır:


1- Kahraman, Büyük Kral, Murşili’nin oğlu, fırtına tanrısının sevgilisi , Büyük Kral Hatti Kralı, güneş Muvattali şöyle der:

2- Vaktiyle atam Labarnaş, Arzava Memleketlerine ve Viluşa Memleketine (karşı savaşmıştı). O, onları yenmişti. O günden bu yana, Arzava düşman oldu. Fakat, Viluşa memleketi hiçbir zaman Hatti’den ayrılmadı, onlar uzaktan Hatti kralına sadık kaldılar… Ve Tuthaliaş, Arzava’ya gittiği zaman, O, Viluşa’ya girmedi, çünkü O (viluşa), O’na (tuthaliaş) sadıktı…

3- Ve büyük babam Şuppiluliuma geldiği ve Arzava’yı yeniden zaptettiği zaman Viluşa kralı Kukkuniş sadık kaldı. Bu yüzden O ( Şuppiluliuma), O’nun (Kukkuniş) topraklarını istila etmedi.

4- Ve Arzava kralı Hatti’ye karşı yeniden düşmanlık gösterdiği zaman… Ve babam ( Murşili) Arzavayı istila etti; fakat Viluşa kralı yine sadık kaldı ve yardım gönderdi. O ( Murşili), Arzava memleketi (Maşhuiluva ’a) verdi; Şeha nehri memleketi ile Appwiya memleketini ( Manapa-Dattaş’a verdi ) ve hapalla memleketini ( Targaşnalliş’e ) verdi.

5- Fakat, Kukkuniş’in hiç varisi olmadığı için, O seni ( Alakşanduş ) evlatlığına aldı.

6-7.. ( bozuktur)

8-( güneş) ,(seni Viluşa’da) kral yaptı.


Muvattali dönemine ait olan bu antlaşmadan anlaşıldığı kadarıyla , Hititlerin Troya Bölgesi ile olan ilişkileri eski devlet krallarından Labarna dönemine kadar geriye gitmektedir. İşin ilginç tarafı Hitit kralları ile Viluşa kralları arasındaki ilişkiler hep dostane olmuştur.


Troyalılar ,Troya Savaşları’nın hemen ardından meydana gelen ve Ege Göçleri olarak adlandırılan göç dalgasının iki aşamasına da katılmışlardır. Mısır vesikalarının bahsetmiş olduğu bu kavimler arasındaki Turşa ismi Troyalılar’la idantifiye edilir.  Bu kavim daha sonra bir Türk kavmi olan Sakalar’la İtalya’da karşılaşmışlar ve Onlarla karışıp kaynaşarak bizim Etrüskler dediğimiz kavmi meydana getirmişlerdir.


Akalar’ın toplam gemi sayısının tamamı 1199’dur. Akalar’ın ayrıntılı gemi listesi ise aşağıdaki şekildedir:


Boiotia’lılar 50 gemi
Phokis’liler 30 gemi
Lilaia’lılar 40 gemi
Lokris’liler 40 gemi
Abant’lar 40 gemi
Atinalı’lar 50 gemi
Salamis’liler 12 gemi
Trynis’liler 80 gemi
Mykenai’liler 100 gemi
Sparta’lılar 60 gemi
Pylos’lular 90 gemi
Arkadilı’lar 60 gemi
Elis’liler 40 gemi
Ekhinai adalarında oturanlar 40 gemi
İthake adası 12 gemi
Aitolia’lılar 40 gemi
Girit’liler 80 gemi
Rodoslu’lar 9 gemi
Syme’den gelenler 3 gemi
Argos’lular 50 gemi
Nisyros, Krapathos ve Kasos’lular 30 gemi
Phylake’liler 40 gemi
Pherai’lılar 11 gemi
Methone’liler 20 gemi
Trikke’liler 30 gemi
Titanos’lular 40 gemi
Argisasa’da oturanlar 40 gemi
Kyphos’lular 22 gemi
Magnet’ler 40 gemiBu liste bize gösteriyor ki, Aka müttefiklerinin her biri kendi imkanları doğrultusunda filoya gemi temin etmişlerdi. Ve bu birliğin gerçek lideri de filoya 100 gemi ile katılan Agamemnon idi.Truvalılar ve Etrüskler Türk İdiler
Prof.Dr.Çingiz Garaşarlı
Çeviri: Sefer Yavuzaslan
Kömen Yayınları


"Truvalılar Ve Etrüskler Türk İdiler" adlı bu çalışmayı yapan Çingiz Garaşarlı, eski çağlarda Akdeniz Bölgesinde Türklerin varlığının kanıtlanması için geliştirdiği özel yöntemle tanınır. Bu yöntem, Akdeniz Bölgesine M.Ö. 3. binyılda yerleşen Etrüsklerin ataları Truvalıların Türk kökenli olduğu gerçeğinin, eski ve yeni Avrupa dillerindeki Türkçe kökenli ögelere ve eski Avrupa tarih kaynaklarına dayanarak ilk kez dil olgularıyla kanıtlanmasıdır.


Akdeniz Bölgesinin ilk yerlilerinin Yunanlılar ile Avrupalılar olduğu ve Türklerin bölgeye sonradan gelip yerleştiği düşüncesiyle eski Avrupalı tarihçilerin ilettikleri gerçekler arasında oluşan çelişki bu çalışmada ortaya çıkarılmıştır. Dilbilimsel kanıtlar, Akdeniz Bölgesindeki Türk Uygarlık tarihinin M.Ö. 3. bin yıldan çok daha gerilere gittiğini göstermektedir. Roma Uygarlığının temelini atan Truvalıların torunları Etrüsklerin yazıtlarının eski bir Türk dili yardımıyla okunabildiği, birkaç Etrüsk yazıtı söz ve tümce seviyesinde okunarak gösterilmiştir.

(Tanıtım Bülteninden)
"The Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin"


I. Who were the pre – Indo – Europeans of the Mediterranean basin?
1.1. The origin of the early Mediterraneans in the Light of Legends
1.2. Turkic Names of Pelasgians
1.3. Tiras, Thracians and Turks
1.4. Turkic Substratum in Old Greek
1.5. Troy – the Mediterranean Turan
1.6. Trojans in the North: Turkic Kings of Scandinavian Sagas


II. Pelasgians and Trojans in Italy: Birth of Etruscan Civilization
2.1. Turkic Names of Roman Kings
2.2. Why Etruscan Writings Remained Mysterious
2.3. A glimpse of Turkic Component of Etruscan grammar
2.4. Etruscan Writings Begin to Speak Literature


İngilizce olan kitabını ise Azerbaycan Başkanlık Kütüphanesi'nden indirebilirsiniz.: 


Kazakistan'dan bir Taşbaba  ve Truva I (MÖ.2920-2350;Güney Ana Kapı ; kaynak M.Korfmann)
(başka bir örnek: Kybele ve Taşbaba)