3 Ekim 2015 Cumartesi

KÖK GÖZ - MAVİ GÖZLÜ TÜRKLER


"Budinler, güçlü ve kalabalık bir ulustur; gözleri parlak, saçları kızıl sarıdır. Gelonos derler tahtadan yapılma bir kentleri vardır.” Heredot 4 : 108

"The Budini are a great and populous nation; the eyes of them all are very bright, and they are ruddy. They have a city built of wood, called Gelonus. The wall of it is three and three quarters miles in length on each side of the city; this wall is high and all of wood; and their houses are wooden, and their temples;"
"Budin Türkçe "Bud" (kurt") + "in" / "yan" ("ruh") : "Kurt ruhu" sözcüklerinden oluşmaktadır. "Budin" muhtemelen "kabile", "halk" "nüfus" anlamına da gelmektedir (DTS, s. 108). Karaçaylarda, Botaş, Bayramuk, Akbay, Elkan, Teke, Çotça ve diğer ailelerin de - ki toplam on ailedir- dahil olduğu eski "Budian" boyu mevcuttur."

K.Laypanov, İ.Miziyev - Türk Halklarının Kökeni

1570 Osmanlı döneminden harita üzerinde BUDİN


Buradaki Gelonus Balkanlardaki bir yerleşim yeridir. Saçları kızıl sarı ve gözleri parlak, yani açık renktir. Kıpçak boylarından olan Yılan boyu'dur, Budin (Budun) ve Gelonus'lar; çünkü Kuman ve Kıpçaklar açık renk gözlü ve sarışın olmalarından dolayı Rus kaynaklarında Polovets (Sarışın- Sarı/Şarı) olarak adlandırılmıştır. Batı Avrupa, Bizans, Ermeni ve Gürcü kaynaklarında da Koman, Kuman, Valon, İlavets, Khardeş adlarıyla anılır. Kıpçak hanı Köküs'ün adı da "Kök göz" gök/mavi gözden türemiştir. Araştırmalara göre de mavi göz tek bir kaynaktan çıkmıştır.

Urfalı Mateos Ermeni kaynakta "Ots halkının (eski ermenicede yılan) birden komşuları Khardiaş (Khardeş'lerin yani bildiğimiz sarı saçlı, beyaz tenli, Kıpçakların üzerine yürüdükleri anlatılıyor. Çatışmayı kaybeden Kıpçaklar bir süre sonra yılan halkıyla (bizim Kimaklarla) kaynaşarak ve bir koalisyon oluşturarak komşuları Peçenek ve Uz (Oğuz)ların üzerine yürürler..." 

(buradaki Khardiaş aynı zamanda Carthasis den de kaynaklanıyor olabilir, "İskit kralının kardeşi Carthasis İskender ile karşılaşır"cümlesindeki  Carthasis "Kardeşi" kelimesinden başkası değildir.SB daha önce paylaşmıştım:)


Kızıl saçlı, mavi gözlü Türkleri de, hem Tarım mumyalarında hem de Uygur Bezeklik Bin Buda mağara fresklerinde görürüz. (Resim: Mavi Gözlü Keşiş - 9.yy Bezeklik Bin Buda Mağarası- Turfan/Sincan- Doğu Türkistan)

Çinliler sâde Kâşğar halkını değil, daha başka Orta ve şimal Asyalıları, bu arada Tölis ile Kırgız Türklerini de "yeşil-gök" gözlü ve "kırmızı saçlı" yani Europeoid görünüşlü olarak anlatmakta, hattâ Gök-Türk Hakanı Mukan 'ın (ölümü M. 572) lâcivert taşı gibi gözleri ve uzun kırmızı yüzünden bahs etmektedirler.

Acaba Kâşğar 'ın Karluk ili olduğu devrede bu görünüşteki güzellerin mevcûdiyeti mi Mascûdî'ye şu sözleri ilham ettirmişti : "Şu H. 332 yılında (M. 933)...(Türklerin) en güzel görünüşlü olanları, en uzun boyluları veçheleri hepsinden daha parlak olup sabah güneşini andıranlar Karluklardır" 

M. IX.-X. yüzyıl müslüman müellifleri Türkleri şöyle anlatır : olağan üstü bir beyazlıkta veya kırmızı yüzlü, küçük gözlü, ezik burunlu. Bazen kırmızı saçtan da bahsedilir....."Hu"-Türk dediğimiz Doğu Türk tipi ile Europeoidlerin karışmasından mütevellit bir görünüş arz edebilmekte idiler. Mongoloid husûsiyetleri olan, fakat parlak beyaz tenli, sarı saçlı, mavi gözlü kimseler hâlâ Kâşğar 'da dikkati çeker.

Dr.Emel Esin* * *


Göbeklitepe tapınağını hangi boyların kurduğu sorusuna kesin cevap vermek mümkün olmasa da, Sümer (Kenger-Kingiiri) ve Akad dilli yazılı kaynaklar bu bölgede MÖ. 3 bin yıllarında SUBAR boylarının yaşadığını yazarlar. Göbeklitepe'nin yaşı MÖ.9600 olsa da daha eskiye gidebilir, ama bilinen birşey varsa o da MÖ.8200 yıllarında terk edildiğidir.

Urmu Teorisine göre, iki nehir arasının Bağdat’ın kuzeyinde Subartu olarak adlanan arazi Proto-Türk Subarların ülkesi idi ve burada son Subar beyliği de MÖ. 673- den sonra dağılmıştır. 

Ayrıca bir Kuman Beyliği'nin varlığı da söz konusudur. İskit Türklerindeki Yılan Boyu/Gelon ile Kuman/Kay/Kayı/Kıpçak Türk boylarının da Yılan boyu olarak tanınması ve tamga olarak kullanması; Türklerdeki Kurt, Boğa gibi Kün-Ay'ın da Göbeklitepe'de olması; Hakasya ile Göbeklitepe'den çalınan taş heykelin benzerliği ve Subar Türk Boyları'nın burada olması Türk Tarihi açısından çok önemlidir, ama maalesef "yabancılar" kazmaktadır. (ayrıca bkz.Prof.Dr.Firudin Ağasıoğlu- Urmu teorisi)

Hakkari taş stelleri (MÖ.1500-1200) Kuman Türk Beyliği dönemine aittir. Kapagan Kağan'ın anıt mezarında hem Teke, hem de Yılan tamgası görülür.* * *


"Yılan kültü Turan orijinlidir" , "...aslında bütün mitolojik hikayeler, doğu ve batıda, Turanlılara aittir."

"Sepent worship is Turanian of origin" , "...all the fairy mythology in fact, of the east and west, belongs to the Turanian races..." , "Though generally represented as the destroyer of Serpents, Hercules, on the other hand, is said to have been the progenitor of the whole race of Serpent-worshipping Scythians, through his intercourse with the Serpent Echidna."

Tree and Serpant Worship Or Illustrations of Mythology and Arts in India by James Fergusson
"Budini Gelonion urbem ligneam habitant. iuxta Thyssagetae Turcaeque vastas silvas occupant alunturque venando." 
Book 1:117 Pomponius Mela (died 45 AD) Roman Geographer

"The Budini inhabit the city of Gelonos. Next to them the Thyssagetae and Turcae occupy endless forests and feed themselves by hunting." Book 1:117

"Unter 'Türken', - früher oft auch 'Torken' geschrieben - haben wir durchaus nicht die Osmanen von heute zu verstehen, die erst im mittelalter Europa betraten, denn das von ihnen dermalen bewohnte gebiet hiess schon so Vor Christi Geburt, wie dies eine Stelle aus Melas schriften beweist: "Budini Gelonion urbem ligneam habitant. iuxta Thyssagetae Turcaeque vastas silvas occupant alunturque venando." - Die Slaven, ein Urvolk Europas by Martin Zunkovic (153)

TURCAEQUE = TURCAE = TURK
Who says that the Turks appear first at the 11th century AD? WHO? (look for Turukku 20th c BC)
Without the Turks, you can not write History.


Even "Budini", "Gelon" and "Thyssagetae (Massagetae)" tribes are Turkish-Scythian Tribes
We say "TÜRK BUDUN" Budun means "nation, people", Budin=Budun
("Turk" has preserved its ethnic meaning at some fragments "Turk Budun" to the present. - 
"According to Herodotus Gelonus was the capital of the Scythian tribe Budini"
"Gelon" = Djilan = Jelon = İlan = Yılan (Huyan - Kayı)  (Yılan= means Snake/Dragon)
"Tyssagetae" = Massagetae = Getae = Queen Tomyris, a Turkish name, and still in use as female name among Turks."Heredotos'taki lyrkai'nin açıklaması tartışma götürür ama Sarmatların çağdaşı Pompeius Mela ve Plinius Secundus'ta geçen Tyrkae (Turcae) budun adının Türk'e işaret ettiğine artık itiraz yoktur. "
Prof.Dr.Osman Karatay.


"Iirkler ("Türkler"). Bunlar, Türk dilli İskit kabilesidir.Pek çok bilim adamı (P.İ. Şafarik,Z.İ.Yampolsky vd.) Herodot'un Iirklerini Türklerle özdeşleştirmektedirler. P Mela ve Büyük Pliny (M.S. I. Yüzyıl), daha önce söylendiği gibi, Kuzey Karadeniz boyunda yaşamış olan bu Türkler (Tirkler) hakkında malumat vermişlerdir (AİSK, 1990, S. 100, 108).
K.Laypanov, İ.Miziyev-Türk Halklarının Kökenifrom the book: Die Türken und das Osmanische Reich

read also:


TÜRK TARİHİ
TURKISH HISTORY
___________