6 Temmuz 2014 Pazar

TÜRKLER İLE AMERİKA YERLİLERİThe relationship between 
the Native Americans and The Turks
with blood, culture and languageFor examples 

Mother
Native American : ANNA
Turkish : ANNE / ANA
Grandmother
Native American : NANA
Turkish : NİNE / NENE
Sumerian : INANNA / NANA 


Yokuts (Yokut, Yokutsan) - Native Americans Tribe 

and

Yakuts/Saha/Sakha Turks in Siberia

Sakha, or Yakut, is a Turkic language with around 360,000 native speakers spoken in the Sakha Republic in the Russian Federation by the Sakha or Yakuts. Sakha is an agglutinative languageAhe, Ahahnelin, Aane, Atsina - Native Americans Tribe
Asina / Asena / Aşina (Ashina) - Turkish Tribe


Mother
Native American : ANNA
Turkish : ANNE / ANA

Grandmother
Native American : NANA
Turkish : NİNE / NENE

Sumerian : INANNA / NANA


Türkic and American Indian

Abrar Karimullin Shaman / Kam in Central Asia / The Turks

Alaska Shamans Wolf Warriors


Shamanism
Khassia Turks

Native American

Siberian Turks

Native AmericanTurkish symbol for God "Tengri"

Headdresses and Home's


"Yurt" means "Home" "Homeland"and Yakutat in Alaska.....


Turkish OVO/OBO - English CAIRNS 
and 
Turkish KURGAN - English TUMULUS, a type of BURIAL MOUND or BARROW

Native Americans: link
Ukok Altay: link
Ovo veya Obo’lar 


Kelimenin yazılış şekli çoğunlukla obo ve ovo şeklinde olmakla beraber bazen çift “o” veya son “o” “a” şeklinde de olabilmektedir. Biz de makalemiz içerisinde bu inanışın farklı coğrafyalarda farklı isimlendirilmesine istinaden standart bir isimlendirmeyi kullanmayacağız. Tanımını, kutsal taş yığını, taş saçılardan özel yerlerde oluşmuş taş tepecikleri olarak yapmanın mümkün olduğu “ovo” ve “obo”lara Türk kültür coğrafyasının değişik bölgelerinde halen rastlamak mümkündür. Söz konusu inanış günümüze kadar kısmen isim ve muhteva değişimine uğramış olmakla birlikte, tıpkı “koç başı” gibi Türk kültürünün yayılım alanlarına ilişkin araştırma yapanların iz sürmelerine imkân tanıyacak bir yaygınlığa sahiptir.

Yada taşı” yaygın inanca göre, Tanrı tarafından Türklerin atasına verilmiş, Türk lehçelerinde “yad”, “cada” olarak da bilinen, yağmur, kar ve fırtına da çıkarılmasında kullanılan bir taştır. Bu taşın Kıpçak gurubuna giren lehçelerde karşılığı ise “cay”dır ve Kıpçak Türklerinde taş kültünün olduğu anlatmak için yeterlidir. Bu girişle Türklerde hikmetli taşların varlığına veya taşların hikmetlerinin olduğuna inanıldığına işaret etmek istedik.

Diğer taraftan Sürmene’de ve keza Rize’nin bazı ilçelerinde yaylaya giderken ve yayladan dönerken yol üzerindeki belirli yerlere meselâ büyücek bir çukura veya asırlık ulu bir ağacın dibine taş atıldığını biliyoruz. Bu taşların atılmasıyla yolculuğun iyi geçmesi ve terslikle karşılaşılmaması amaçlanmaktadır. 

Eski Türk halk inançlarının bütün orijinallerinin sergilendiği Sibir Türklerinde Obo/Obalar vardır ki, bunlar Yol İyesi’ne taş atılmak sûretiyle taşların yığın oluşturdukları saçı alanlarıdır. Bu arada Doğu Karadeniz daha ziyade Kıpçak Türklerine uzun süre yurtluk yapmış bir mekândır.

Türk kültürlü halkların halk inançlarında yolları âdeta aydınlatarak yolculara hayırlar getiren ve bunun tersini yaparak “ocu”yu azıtan güçlerin varlığına inanılır. Bu şer kuvvelerden birisi de Azatkı’dır. “Ocu” kelimesinin Anadolu’da “öcü” şeklinde bir kullanıma sahip olduğunu burada hatırlatmak isterim. 

Azatkı; Özbek, Kırgız ve nadiren de Kazak Türklerinde, yolcuların yollarından sapmalarına, yollarını karıştırmalarına ve böylece kaybolmalarına yol açan şer güç olarak tanımlanmaktadır. Eski Türk inanç sisteminde Yol İyesi’nin olduğunu bilinmektedir, hâlâ yola çıkan Altay kişisinin Obo’lara, “yolda terslik çıkmasın” diye saçı yaptığını ve yine Anadolu ve yakın çevresinde yola çıkan kimsenin ardından su dökülüp ayna tutulduğunu, sadaka verilip hayır dua edildiğini biliyoruz.


Dr. Yaşar Kalafat


TÜRKLERDE TAŞLA İLGİLİ İNANÇLAR
Doç.Dr.Hikmet TANYU pdf

Avrupalıların Ataları Türk'tür - Yada Taşı
Cengiz Özakıncı pdf

Rude Stone Monuments - Fergusson book-pdf


KURGAN / TÜRK TAŞBABA
BAYAN OLGİY - MOĞOLİSTAN
Turkish KURGAN - English TUMULUS, a type of BURIAL MOUND or BARROWBaykal Gölü kıyısında Olkhon Adası
 Angara nehri, güneydoğu Sibirya'da, Irkutsk Oblast ve Krasnoyarsk Krai'da
bulunan 1779 km uzunluğunda bir nehirdir. Baykal Gölüne boşalan tek nehirdir ve
Yenisey Nehrini besleyen sulardan biridir.
ANKARA-ANGARA !?


Taşbaba (Tashbaba) and Gökdirekleri (Totem-Heaven Poles) in SiberiaMourning Native Americans and the Turks
Cenaze Geleneğinde Benzerlikler
Burial Ceremony
Native Americans and Turks


HEADDRESSES

HORSE MASK


BU ARADA BİZE NOT;
"YABANCI" AKADEMİSYENLER, 
TÜRKLERDEN BAHSETMEZ 
ÖZELLİKLE DE "SMITHSONIAN INSTITUTION" yani NWO...
ESKİSİ YENİSİ FARKETMEZ, BİZİ HAZMEDEMEZLER !

SB._____________________________