10 Temmuz 2015 Cuma

Kybele, Attis ve Şamanlar
Parabiago tabağından detay - Gümüş, MS.200-400 
Milan'da bulunmuştur - Archaeological Museum of Milan

Kybele ile İskit başlığı ve çobanlık asası ile oturan Attis Dört aslan tarafından çekilen arabanın 
etrafında dans eden Koribantes'ler (Corybantes)


Koribantes'ler ; Apollo ile Musalardan Thalia'nın oğulları. Anatanrıça Kybele'nin rahipleri, Asya kökenli. Sayıları ve adları zaman zaman değişir. "Ey karanlık diyarı Kureta'ların,
Girit'te Zeus'un doğduğu kutsal mağaralar!
Orada icat ettiler, benim için,
üç sorguçlu miğfer giyen Korybant'lar
çembere gerilen deriyi.
Orada karıştı çoşkun davul sesleri,
Phyrgia kavallarının tatlı nefeslerine
Korybant'lar davulu Rhea anamıza verdiler
Bakkha'ların çığlıkları arasında
gümberdesin diye."

Euripides; Bakkha'lar Tragedyası'ndanKureta'lar Giritli anatanrıça Rhea'nın, Korybant'lar da Phrygialı anatanrıça Kybele'nin rahipleridir. Burada iki ana tanrıçanın ve onun hizmetinde bulunan efsanelik rahiplerin de birbirine karıştığını görürüz. 


Korybas Lydia ya da Phyrgia dilinde ilkin Attis'e verilen bir addır. Kureta'lar ise Zeus efsanesinde rol oynayan cinlerdir. Toprağın oğulları oldukları söylenir :


Rhea Girit'in Lyktos mağarasında Zeus'u doğurduğu zaman onu Amaltheia adlı nympha'ya teslim eder, Amaltheia da onu keçi sütüyle besleyip büyütür. Ama tanrı bebeğin seslerini Kronos duyup da öbür çocukları gibi Zeus'u da bulup yutmasın diye, Rhea çocuğun çevresinde Kureta'ların çoşkun rakslarla, tunç kalkanlarına vura vura gürültü yapmalarını emretmiş, böylece çocuğun bağrışmalarını tunç sesleriyle boğuyorlarmış.


Efsaneye göre Kureta'lar iki ya da dokuzmuş. Sonradan Zeus, Kybele ve Dionysos tanrılarının kültleri birbirine karışmış ve Dakty'ler, Korybant'lar ve Kureta'lar, hepsi birden anatanrıça Kybele'nin kültüne bağlanmıştır.


Bu rahipler Kybele ayinlerini baş döndürücü rakslarla , bağrışmalarla, flüt, davul ve tef sesleriyle kutlarlar, gümbürtülü bir vecit içinde kendilerinden geçerek tanrıya karışmayı sağlarlardı.
Azra Erat- Mitoloji Sözlüğü* * * *
Şamanlık öğretisine göre dünya iyi ve kötü ruhların etkisi altındadır. Şaman ise bu ruhlarla ilişki kurabilen kişidir. Şamanlar iyi ruhların etkisini devamlı kılmaya, kötü ruhları ise uzaklaştırmaya ve yarattığı kötü etkileri yok etmeye çalışırlar. Bu amaçla şamanlar çeşitli ayinler yaparlar. Şamanlar ayinleri sırasında çeşitli enstrumanlar kullanırlar. Özellikle ritm verici davul tipi enstrumanlar daha yaygındır. 


Mesela Sibirya’da halen bu davullar kullanılmaktadır. Asya Şamanları bu davulları yalnız dini törenler esnasında kullanır. Davulun kullanım amacına bakarsak, ruhlar boyutuna giderken kullanılan bir araç olarak görülebilir veya kötü ruhları kaçırmak için kullanıldığına dair düşünceler de vardır. Asya'nın bazı bölgelerinde, davul yerine yay veya ziller takılı asa kullanan şamanlar da vardır. Sonuçta her türlü şaman ayini esnasında bir ritmler dizisi vardır. ..link

Zeus / Keçi sütü = Herkül / Hera sütü = Yiğit / Anatanrıça, ; Kurt / At / Keçi / Süt Gölü = İlk Ruh - Türk Mitolojisi..link

- Lyktos ya da sonradan Lyttos olarak anılan şehir, Girit'te en güçlü şehir devletlerinden biriydi ve Knossos'un da düşmanıydı. (Homer) ; Kurt - Likya : "Lykia'lıların bu adı almalarının nedeni, tanrıları Apollo Lykeios'a bir kurt (lykos) olarak tapınılmasıydı." - (George Thomson- Tarih Öncesi Ege) ; Ama annesi Leto bir dişikurttur ve güneybatı Anadolu'da doğmuş, doğurmuştur. Girit'te de kurt vardır ve Anadolu'dan gitmiştir, Leto adına şenlikler düzenlenir. Girit'ten kıtlık nedeniyle geldikleri söylenen Likyalılar, Truvalılar ile akrabadır ve Kurt kutsal hayvanlarıdır. Artemis ile Apollo'nun babası Zeus değildir, sonradan yamanmıştır, ki Apollo için bile Leto'nun ailesine, anaerkile karşıt olarak sonradan eklenmiştir, denilir.- Zeus'un mağarada doğması = Türk halk kültüründeki mağara kültü, Hz.İsa 

- Anadolu kökenli Attis - ölüp dirilmesi = Adonis-Osiris-Dionysos-Persephone-Hz.İsa 

- Anadolu kökenli Kybele / Batılılara göre Asyalı...(Britannica Encyclopaedia)

- Kışın sona erdiği ve baharın resmen başladığı , genç ve yakışıklı "Tanrı", mevsimlerin değişimiyle dönemsel olarak ölür ve tekrar dirilir. Ekinoks kutlamalarının kökeni de Sümerler'e kadar uzanır. Tarih kronolojisine göre ; Yunan mitleri diğer uygarlıklardan alıntıdır .
Güney Amerika Yerlileri ile Sibirya Şamanları benzerlik gösterir.not:
Türkler Müslümanlıktan Öncede Tek Tanrı İnancına Sahipti, 
Şamanizm bir Din Değildir.