11 Temmuz 2015 Cumartesi

AKKOYUNLU TÜRK HANEDANLIĞI - WHiTESHEEP TURKiSH DYNASTY

White Sheeps Turks (Aq Qoyunlu) Uzun Hasan's son Zeynel Bey Tomb 
in Hasankeyf - Second half of the 15th century.

"dynasty of Ak-Koyunlu (White Sheep Turkoman) that ruled northwestern Iran and Anatolia in the fifteenth century." "Culture: Iranian" metmuseum info
Shame on you Metropoltian Museum! it is TURKiSH CULTURE
TURKOMAN MEANS "I AM TURK"
Kara Koyunlu (Black Sheep Turkomans) TURKiSH DYNASTY
even SAFAViD DYNASTY is TURKiSH
Shah İsmail I. is the son of Halima Begum, the daughter of Uzun Hasan of Akkoyunlu Dynasty
Battle of Chaldiran is a "BROTHER FiGHT" , between the Ottoman TURKS and Safavid TURKS.Chaldiran Battle
Safavid Turkish Art


Safavid Turks
(compare with this)


Sırçalı Madrasa (Medrese) Museum
Built by the order of Anatolian Seljuk Sultan Gıyaseddin II Keyhüsrev, son of Alaeddin I Keykubad, in 1242.Shah-i Zinde Tomb in Semerkant-Uzbekistan
UZBEKS ARE TURKiSH TRiBE

WHO SAYS THAT "SWASTiKA" iS iNDO-iRANİAN, iNDO-EUROPEAN or HİNDU OF ORiGİN?....

THE OLDEST ONE iS iN SAYMALYTASH (Saymalıtaş)
TURKiSH PETROGLYPH AT LEAST 15 THOUSAND YEARS OLD."Orkhon monuments  (Orhun Anıtları) are the last words of the Turks on stone "
"We were with 11 scientists in Saymlytash, on 10 thousand rocks 100 thousand petroglyphs...
We took only 6 thousand photo"
16. YÜZYILDA SAFEVİ DEVLETİ’NDE ETKİLİ OLAN DÖRT TÜRKMEN AŞİRETİ 
FOUR EFFECTIVE TURKMEN TRIBES OF SAFAVID STATE IN THE 16TH CENTURY
Yrd. Doç. Dr. Cihat AYDOĞMUŞOĞLU


Sheikh Haydar's son Ismail founded the Safavid Empire by defeating the ruler of Aq Qoyunlu in Tabriz in 1501. Safavid Empire was the longest-lived state which was founded in Iran during the Islamic period. After the foundation, Safavid Empire began to struggle with the Ottoman Empire in the west and Uzbeks in the east. Because, Safavid Empire has found itself in two Sunni world immediately after the establishment. In this struggle, Shah Ismail wanted to remove turmoil by sending his disciples through the territory of the Ottoman Empire in Anatolia. He also knew that the trends of Turkmen tribes of Anatolia comes from the time of his ancestors. Eventually, Safavid Empire was established by the Anatolian Turkish tribes. In so much that the sustaining element of the state has been the Turks. But when the Turkmen tribes began to fight each other to dominate the state, the central authority of the Safavid Empire weakened. Until the Shah Abbas’s reforms in the army and the state, the Qizilbash Turkmen tribes kept their positions in the administration of the Safavid Empire. The most effective Turkmen tribes in this period were Turkmen, Tekelu, Shamlu and Ustacalu tribes. In this article, we will try to explain the activities of these tribes.


1501 yılında Şeyh Haydar’ın oğlu İsmail, Ak Koyunlu hükümdarı Elvend’i yenerek Tebriz’de Safevi Devleti’ni kurmuştur. Bu devlet, İslâm devrinde İran’da kurulmuş olan devletlerin en uzun ömürlüsü olmuştur. Safevi Devleti, kurulduktan sonra hem Osmanlı Devleti hem de Özbeklerle mücadelelere başlamıştır. Zira Safevi Devleti kurulur kurulmaz kendini iki Sünni dünya arasında bulmuştu. Bu mücadeleler sırasında Şah İsmail, Anadolu’ya gönderdiği müritleri vasıtasıyla Osmanlı Devleti topraklarında kargaşa çıkartmak istemiştir. Zira Anadolu’daki Türkmen aşiretlerin, kendisinin de içinden çıktığı Safeviye Tarikatı’na ataları zamanından beri eğilimleri olduğunu biliyordu. Dolayısıyla Safevi Devleti’ni kuran ve yönetim mekanizmasının omurgasını oluşturan topluluk, tamamen Türk olup aynı zamanda Anadolulu idi. Böylece devleti ayakta tutan unsur Türkler (Türkmen aşiretleri) olmuştur. Şah Abbas’ın reformlarına kadar bu Kızılbaş Türkmen aşiretleri devlet teşkilatında ve orduda yönetimi ellerinde tutmuşlardır. Türkmen aşiretleri, İran coğrafyasına dağılarak Türkçe ve Türk kültürünün etkisini genişletmişlerdir. Türkmen emirlerinin eyalet valiliklerini ellerinde tutmaları ve kendi aşiretlerini yanlarında bulundurmaları sayesinde İran coğrafyası adeta bir Türk coğrafyası görünümü arz etmiştir. Fakat bu aşiretlerin olumlu etkilerinin yanında, devletteki hâkim pozisyonlarını korumak için giriştikleri acımasız mücadeleler gibi olumsuz etkileri de görülmüştür. Hatta bu mücadeleler çoğu zaman merkezi devlet otoritesini sarsan boyutlara ulaşmıştır. 16. Yüzyılda bu aşiretlerin en etkili olanları Türkmen, Tekelü, Şamlu ve Ustacalu oymakları olmuştur. Biz, bu makalede işte bu aşiretlerin faaliyetlerini anlatmaya çalışacağız.
*EBU BEKR-i TiHRANi
KITAB-I DIYARBEKRIYYE - PDF

Ebu Bekr-i Tihrani'nin 875 (1470-71) yılında Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Bey adına Farsça yazdığı Kitab-ı Diyarbekriyye, Akkoyunlu ve Karakoyunlu Türkmenleri hakkında yazılmış tek tarih kitabıdır.*
EXTRA:


1- "the Safavids was Turk, Turkic in their ethnic origins. And indead spoke Turkish as a language of daily life." Victoria Holbrook - Ohio State University / video


2- "In our history the Safavid state was mainly studied and analysed in two directions: link 
a) Shah Ismail I and Shah Abbas I period - the Turkish Safavids. 
b) Shah Abbas period and after - Persian Safavids."


3- Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire by Andrew J. Newman* Qizilbash- (Kızılbaş) Kızıl-Red Baş-Head Turks (Alevieten also called as Kızılbaş)
* Aqqoyunlu (Akkoyunlu-White Sheep Turkomans) Turks
* Qaraqoyunlu (Karakoyunlu-Black Sheep Turkomans) Turks
in fact: Turkoman-Turkmen (Türkmen); means: I'm Turk = men+Türk

* Shah İsmail I.: the founder of Safavid Dynasty.
- mother Halima Begum, the daughter of Uzun Hasan of Akkoyunlu Turkish Dynasty.
- father Shaykh Haydar (Qizilbash), the nephew of Uzun Hasan (son of Qara Yuluk-Kara Yülük Osman)=Black Yuluk Osman, a Turkmen, founder of Aqqoyunlu.* Afsharid (Avşar) Turkish Dynasty
 "Nader Shah, who deposed the last member of the Safavid dynasty and proclaimed himself Shah of Iran."
Afshar is one of the biggest tribe of Oghuz (Turks) confederation (24 tribes-also divided in little tribes, etc. That's way it is difficult for "strangers in Turkish History" to follow all these Turkish tribes, because they do not call Turks or Turkish, but with tribe names! ) Seljuk and Ottoman Turks are also from Oghuz (Oğuz) Turks, like Pecheneg Turks in Europe.

Avshar (Avşar) is also divided in Tribes like: Aqqoyunlu, Qarakoyunlu, Aydınoğulları ...


Zengid Dynasty of Avshar Tribe is the one who stopped the First Crusade. After the dead of Zengid Leader Salahaddin established the Ayyubi Turkish Dynasty and stopped the third Crusade (Richard I.the Lionheart of England,1191). Salahaddin is also Turkish, his brothers have Turkish names, and spoke Turkish in daily life. Usama İbn-Munqidh, who lived in his time, never mentioned in his memoirs that he was an Arab or Kurdish. Salahaddin comes from Afrasiyab, mentioned as Daşoğuz (which is Saka or Part, in the later time as Kipchak).  And the followers of Ayyubis are Mamluks of Egypt, which are the Kipchak Turks (also called as Polovets and Cumans in Europe), brothers of Oghuz. And Mamluk Kipchak Turkish army is the first army who defeated the Mongolian army.* People who makes Safavids a Persian Dynasty must study better, as I show you above, they came from Oghuz Turkish Tribe. Relationship goes as: Oghuz-Avshar-Aqqoyunlu-Safavid and again Avshar.

5- Turks in İran (book in Turkish)

6- Old history of İranian Turks (book in Turkish with photo of Turukku)

* Todays "İran" was ruled from 1040 till 1926 by the Turks. There are still more then 40 million Turkish people living in İran. And before 1040 : Always Turkish tribes and states in Middle East, because Anatolia (Asia Minor, thus Turkey), Azerbaijan and Middle East are the homeland of the Turks. And the first state with the name Turk, was established as Turukku in 20th-12th c BC in North Mesopotamia. We did not came for the first time from Central Asia in the 10th-11th c AD, no, we were already here, and those who came, came back actually. That's why you don't see Mongolian race among us ; Turkey Turks and Azerbaijan Turks. (which many people things that the Turks are Mongolian race!) 

Every Turkish tribe is related with each other. History of the world can not be written without Turks. If so, then there is no History. Don't underestimate us. We are tired of other people's writings, using historical datas which belongs to Turks, like theirs and  enough with the "Turkish History" denial. History is knowledge about the past, it must be written in scholarly discipline, with evidence and respect in each others culture, and not with political thoughts.  With my regards,SB.2016Turkish Culture and Art
Stone Ram (Taş-koç, Gravestones) mostly belong to Aqqoyunlu Turks
This one is in Armenia