1 Ocak 2015 Perşembe

KÜLTÜR BİRLİĞİ
TRAKYA BULUNTUSU - MÖ.4.YY
8 BACAKLI GEYİK VE KARTAL BAŞLI BOYNUZLARI

ODİN VE 8 BACAKLI SLEPNİR

"Sekiz Bacaklı İskitler" den bahsedilince aklıma Odin ve Sekiz Bacaklı Sleipnir geldi. :)

"Antik yazarlara göre, göçebe orduları (aşiret ve kabile) Massagetler ve İskitler arabaları ile stepleri geçerdi. Her ailenin bir çift öküzü ve arabası vardı (sekiz bacaklı İskitler), ki onların eviydi. Vagon insanları burada doğar, yaşar, çalışır ve ölürdü. Erkekler at üstünde iken, kadınlar çocukları ve ailenin tüm mülkiyeti bulunan vagonları sürerdi."

"According to ancient authors, nomadic hordes (Large relatives communities (aşiret)/little (kabile) - tribals) Massagetae and Scythians moved across the steppes in carts. Each family had a pair of oxen and a cart ("eight-legged Scythians"), which served as her permanent home. The wagon people were born, lived, worked and died there. The men traveled on horseback, and the women ran the wagon, which were their children and all the family's property was." (google translate from russian)

"По сообщениям античных авторов, кочевые орды (родовые или племенные) скифов и массагетов двигались по степям в повозках. Каждая семья обладала парой быков и повозкой («восьминогие скифы»), которая служила ей постоянным домом. В повозке люди рождались, жили, трудились и умирали. Мужчины передвигались верхом на коне, а женщины управляли повозкой, в которой находились их дети и всё имущество семьи."

The population of Western Siberia and Trans-Baikal in the Scythian-Sarmatian time.
Chapter first. Altai and Tuva.
Altai steppe and prialtayskaya (MP Gryaznov)
SAKA/İSKİT TÜRK - MÖ.5.YY-3.YY
GEYİK VE KARTAL - CHİMERA GİBİ 


SAKA/İSKİT TÜRK - MÖ. 5.YY-4.YY
GEYİK VE KARTAL -  CHİMERA GİBİ

İSKİT TÜRK - MÖ.5.YY-3.YY

ETRÜSK - MÖ.550-525
CHİMERA

ETRÜSK BROŞ - MÖ 525-500
CHİMERA VE AT

ROMA DÖNEMİ - PALMYRA MS 260


SAKA / İSKİT TÜRKSAKA TÜRK 


SAKA TÜRK - MÖ.1.YY - ORDOS