31 Ağustos 2015 Pazartesi

Likaonya - Lycaonia - Iconium = KONYAKlâsik çağda Konya ve Karaman’ı içine alan bölge için kullanıldığı anlaşılan Lykaonia adının, Hititler dönemindeki Lukka’dan kaynaklandığı ileri sürülmektedir (Bahar, 1999: 5; Raimond, 2004: 100, 131) **. 

Lykaonia adının kökeniyle ilgili olarak, kelimenin asıl şeklinin Lukkawana olduğu, “Lukkalılar” ya da “Lukka Ülkesi” anlamına geldiği şeklinde değerlendirmeler de yapılmıştır (Umar,1982: 125; 1993: 524; Bryce, 1992: 121). 

Luwiler (NOT), M.Ö. III. Binyıldan Helenistik döneme kadar bölgede varlıklarını sürdürmüşlerdir. Klasik, Helenistik ve Antik dönem yer adları üzerine çalışmalar, Lykaonia’nın güneyinde Lykia, Dağlık Kilikya ve İsauria Bölgeleri’nin önemli Luwi merkezleri olduğunu ortaya koymuştur (Houwinkten Cate, 1961: 192 vd). 


Romalılar, bütün Anadolu’da olduğu gibi Lykaonia için de dolaylı yönetimi tercih etmişlerdi. Yerel ailelerden seçmiş olduğu önderleri, yerli kültler arasındaki çözülme ve ayrılma eğilimleri karşısında destekliyorlardı. Augustus, Anadolu’nun orta ve güneyinde temel görevi çevredeki dağ kabilelerine karşı bekçilik etmek olan koloniler kurdu. Bununla birlikte Augustus, hiç kent kurmamış, bölgenin kentleşmesi daha sonraki Roma imparatorları, Tiberius ve özellikle de Klaudius zamanında gerçekleşmiştir. 


Lykaonia’dan ilk söz eden, Pers prensi ve Lydia satrabı Genç Kyros’un isyanı münasebetiyle Ksenophon olmuştur. Yazarın “Anabasis” adlı eserinde (I 4-19), bölgeyle ilgili olarak şu ifadeler yer almaktadır:


“…Sonra Kyros, üç günlük yürüyüşle, yirmi fersenk (yak. 110 km) yol alıp, Phrygia’nın son şehri İkonion’a (=Konya) vardı. Orada üç gün kaldı. Sonra Lykaonia içinde beş günde otuz fersenk ilerledi. Burası düşman bir ülke olduğundan, Yunanlılar’ın yağma yapmasına izin verdi. Oradan Kilikia kraliçesini, yanına Menon’u ve Menon’un askerlerini katarak en kısa yoldan ülkesine gönderdi. Kendisi ise, ordunun geri kalan kısmıyla Kappadokia’da dört günde yirmi beş fersenk aşıp büyük ve zengin bir şehir olan Dana’ya ulaştı. Orada üç gün kalındı. Bu süre içinde Kyros, kralın erguvan rengi elbise giyme hakkı tanınmış nedimi Pers Megapherne’yi ve ihanetle suçladığı aşiret reisi bir subayı öldürttü. Sonra Kilikia’ya girmeye uğraşıldı. Kilikia’ya ancak bir arabanın geçebileceği, çok sarp ve biraz direnmeyle karşılaşılan bir ordunun aşması imkânsız bir yoldan giriliyordu”.


Strabon (XII 6, 2), Koralis (=Beyşehir Gölü) ve Trogitis (=Seydişehir Gölü) göllerlinin ikisini de Lykaonia’da göstermektedir.** Kıbrıs kralı ve Mısır firavunu arasındaki mektuplaşmalardan Lukkaların sadece Anadolu’da değil, Eski Ön Asya tarihinde de önemli roller üstlendikleri anlaşılmaktadır. Lukkaların kullanmış olduğu Likçe’nin yayılım sahası ve Luwice ile benzerliklerinden hareketle Lukka Ülkesi’nin yeri, sınırları ve tarihî coğrafyası konusunda detaylı bilgi için bkz. Tritsch, 1950: 497; Memiş, 1994: 269 vd.; Raimond, 2004: 98 vd.Yrd. Doç. Dr.Mehmet Kurt, PDF
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
Lycaonia= Kurtların ülkesi anlamına gelir.....!Likyalılar Truvalılar ile akrabadır ve Girit'ten kıtlık nedeniyle göçmüştür. Girit'te te kurt vardır. Likya'da kurt kutsal hayvandır, Leto bir dişi kurttur. Bazı kaynaklarda İskit Türkleri olan Hyperboreanlı dişi bir kurt tarafından korunduğu söylenir. Böyle olunca da Leto'nun Hyperboreanlı olduğu da düşünülebilinir. Bu da İskit - Saka Türklerinde de dişi kurt efsanesinin varlığını gösterir.


Hyperboreanlı Abaris Apollo'nun rahibidir ve Abaris, Avar Türklerinin diğer adıdır. Apollo'nun lakabı Lyceus'tur, "Kurt Apollo" anlamına gelir. Etrüsklerde Apollo Aplu diye geçer. Artemis de Ay ve bereket tanrıçasıdır. Hepsi Kurt ile ilgilidir.


YANİ, ETRÜSKLERİN DİŞİ KURT EFSANESİ LETO VE İKİZLERİNDEN BAŞKASI DEĞİLDİR. AMA ETRÜSK ANLATIMI HENÜZ BULUNAMAMIŞTIR.


Dişi Kurt Latince Lupa (çoğul: Lupae) olarak adlandırılır ki ,
Etrüskler'den "Tarkan" Hanedanlığı Roma'yı MÖ.509 'a kadar yönetmiştir.


Roma'yı Romalıların kurduğunu "kanıtlamak" için MÖ.3.yy'da Romulus ve Remus efsanesini yazarlar, bu Agustus döneminde de sürekli anlatılır, sırf Roma'yı kuranların Etrüskler olduğunu "Romalılara" unutturmak için....

Ayrıca Luvi diye bir topluluk da yoktur. Bu sadece panluvistlerin uydurduğu bir tanımlamadır, çünkü Hint-Avrupalıları Hitit öncesine çekme ve Anadolu'yu HA yurdu yapma çabasındalar! Hatta daha önce Muşki-Hitit denilen yazıtlar bile Luvi-Hitit olarak değiştirilmiştir !


SB

Lycaonia (land of Lycanon, or wolf land), an inland province of Asia Minor, on the west of Cappadocia and the south of Galatia, and its chief towns were Iconium, Lystra, and Derbe.