19 Aralık 2015 Cumartesi

ISMAIL AL JAZARI MACHINES AND NEW TECHNOLOGIESfor the photo: Metropolitan Museum
again, did not mention that he is a "Turkish" Scientist
I condemn you 

Al-Jazari was a 12th Century Turkish Scientist, Engineer and writer. His full name was Badi Al-Zaman AbulI-Izz Ibn Ismail Ibn Al-Razzaz Al Jazari. He lived in Diyarbakir region in Turkey (1206 AD). As his town name is Cizre, the modern Turkish scripting of Jizra , his last name is known as Jazari. Badi Al Zaman means “prodigy of the Age” and was applied to other well-known men. He served twentyfive years the Artuks,(Artiquids/Artuklu) a Seljuk Turkish dynasty in Diyarbakir, as a chief engineer – as did his father before him.


Artuklu were divided into two main branches, descended from two sons of Artuk Bey, İlgazi Bey and Sökmen Bey. Artuk Bey took in 1086 Jerusalem and he died there. Hasankeyf, Mardin and Harput was ruled by Artuklu Dynasty. Hasankeyf was build by Sökmen Bey and was the capital city, later they moved to Diyarbakır. İlgazi Bey was in Mardin and Melik İmameddin Ebubekir was in Harput. Al Jazari’s masters belonged to the Sökmen branch of family.


He authored and drawed 60 inventions in his book "Al-Jami Bain Al-Ilm Wal-Amal Al-Nafi Fi Sinat'at Al-Hiyal" (The Book of Know-ledge of Ingenious Mechanical Devices). Kitab al-Hiyal is an interesting work on automatic control mechanism, fountains, devices, pipes, valves and siphons. The importance and originality of Kitab al-Hiyal is due to its being an earlier example of the automatic control studies in the history. Al-Jazari wrote his book in Arabic alphabet that was dynasty palace’s language at that time.


There are a number of manuscripts of Jazari’s work in Oxford, Leiden, Paris, Dublin and İstanbul. Equally cranks may have first been documented by Al Jazari – 300 years before western engineers achieved this (Francesco di Giorgio Martini and Leonardo Da Vinci). He used some kind of symbols for understanding of his drawings like using of electronic circuits. We found that his machine drawings and manufacturings quite qualified understanding.


Prof. Lynn White Jr. writes: "Segmental gears first clearly appear in Al Jazari, in the West they emerge in Giovanni de Dondi's astronomical clock finished in 1364, and only with the great Sienese engineer Francesco di Giorgio (1501) did they enter the general vocabulary of European machine design". He is also regarded as one of the first recorded designers of a humanoid robot (cybernetics).


Abdullah UZUN, Fahri VATANSEVER
Sakarya University, Technical Education Faculty
acta mechanica et automatica, vol.2 no.3 (2008)
"Al-Jazari, a Turkish engineer of the 13th century whose achievements include the crank, the camshaft, and the reciprocating piston."

Science & Islam : A History
Masood, Ehsan.2009 , Stanford University

Eski Hendek Türk Artuklu, 13.yy. Cizre : link
Old Moat - Artiquid Turks Period 13th c - Cizre
A dragon and centaur 

The Castle Water ClockIsmaeel al-Jazari was an inventor and engineer who lived in Mesopotamia during the late 12th and early 13th centuries.

Very little is known about al-Jazari’s life, though it is thought that he served as chief engineer and adviser at the Artuklu Palace, the residence of the Mardin branch of the Turkish Artuqid dynasty. In 1206 he presented his sultan with the Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices, which provides great insight into craftsmanship and engineering in medieval Arab society. Al-Jazari described in detail a number of machines and practical devices including a water wheel and several clocks, alongside instructions on how to construct them. As well as having a practical function, many of the devices were eccentrically or fancifully designed. Examples include his ‘peacock’ fountain, a hand-washing device featuring humanoid automata as servants offering soap and towels....link

Türk Teknoloji Tarihinden İki Örnek; Cezerî ve Takîyüddîn


Bu araştırmada amaç bilim tarihine Türklerin yaptıkları katkıları göstermek için iki bilim adamımızın yaptıkları çalışmaları tanıtmak ve teknoloji tarihindeki yerlerini belirlemektir. Bu amaçla, bu çalışmada 13. yüzyıl bilim adamlarından Cezerî’nin (13. yüzyıl) el-Câmi‘ Beyne’l-‘İlim ve’l-‘Ameli’n-Nâfi‘fî Sın‘ati’l-Hiyel (Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar) ve 16. yüzyıl bilim adamlarından Takîyüddîn’in (1521-1585) Kitâb et-Turukü’s-Seniyye fî el-Âlâti’r-Rûhâniyye (Otomatlar Üzerine Yüce Yöntemler) adlı kitapları incelenmiş ve teknoloji tarihindeki yerleri belirlenmeye çalışılmıştır.

Yunan Dünyası’nda hava, boşluk ve denge prensipleri üzerine Ctesibios (M.Ö. 3.yüzyıl), Philon (M.Ö. 2. yüzyıl) ve Heron (M.Ö. 1. yüzyıl) tarafından çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda da çeşitli araçlar geliştirilmiştir. Yine bunların arasında Archimedes’i (M.Ö.287-212) de saymak gerekir. Bu çalışmalar çevirilerle İslâm Dünyası’na aktarılmış ve bu çalışmaları, Benû Mûsâ (9. yüzyıl), Fârâbî (874-950), Hâzînî (yaklaşık 1100’ler) ve Cezerî’nin (13. yüzyıl) çalışmaları izlemiştir.

Mûsâ Kardeşler’den Ahmed’in yazmış olduğu Kitâbü'l-Hiyel (Makine Yapımı) adlı eser bu konudaki özgün eserlerden birisidir. Ahmed bu kitabında hava, boşluk ve denge prensiplerini temele alan yüz aracın tasvirini vermiştir. Bu araçlar, sihirli ibrikler, fıskiyeler, lambalar, su seviyesini sabit tutan araçlar, kaldıraç ve körüktür. Bu araçların yapımında düz, çift ve kıvrık sifonlar, şamandıra yoluyla valf kontrolü ve hava kontrol mekanizmaları kullanılmıştır. Yine Fârâbî de hava ve boşluk üzerine çalışmış ve konu hakkındaki görüşlerini Risâle lî-Ebî Nasr el-Fârâbî fî’l-Halâ (Boşluk Üzerine) adlı bir risâlede vermiştir. Hâzînî’nin ise denge konusunda yazdığı Kitâb Mizânü'l-Hikme (Bilgelik Ölçüsü) adlı kitabı oldukça önemlidir. Hâzînî bu kitabında su terazini olağanüstü bir denge aracı haline getirmiş ve “Mizânü'lCâmî‘” (Toplayan Terazi) adında bir terazi yapmıştır. Bu konudaki en önemli isim Cezerî’dir. İkinci örneğimiz ise, 16. yüzyılda Osmanlılar'ın en önemli astronomi bilgini olan Takîyüddîn’in Kitâb et-Turukü’s-Seniyye fî el-Âlâti’r-Rûhâniyye adlı kitabıdır. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Unat - devamı PDF'de
Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi ("Türk Teknoloji Tarihinden İki Örnek: Cezerî ve Takiyüddîn" adlı bildiri ile), Türk Bilim Tarihi Kurumu Derneği, TÜBİTAK, Türk Tarih Kurumu, İSAR Vakfı, İSKİ, Türkiye Kimya Derneği ve Su Vakfı tarafından Đstanbul'da 15-17 Kasım 2001 tarihleri arasında düzenlendi (("Türk Teknoloji Tarihinden İki Örnek: Cezerî ve Takiyüddîn", 1. Türk Bilim ve Teknoloji Tarihi Kongresi Bildirileri (15-17 Kasım 2001), Türk Teknoloji Tarihi, Yayına Hazırlayanlar: Emre Dölen, Mustafa Kaçar, İstanbul 2003, s. 75-94. 

Dünyanın ilk sibernetik bilgini ve 60 makinenin mucidi İsmail Ebul-İz El-Cezeri 
ve İstanbul Gözlemevi'ni kuran Takîyüddîn, Türk'tür.