16 Kasım 2013 Cumartesi

ATHENA ; ADI YUNANCA AÇIKLANAMAMIŞTIR.
ATHENA  ; Hildesheim Hazinesi Gümüş Kase , MÖ.1.yy


Athena and Asena, figures in Turkish and Greek mythologies. 
It's interesting to note that Turkish language does not have 
the "th" sound.... 

Is it Turkish of origin? 

"Athena doesn't mean anything in Greek language"....
Mircea Eliade
"Athena ismi Yunanca ile açıklanamamıştır." 
(Mircea Eliade-Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi 1)


"Athena adının kökeni bilinmediği gibi, 
Pallas'ın kaynağı da tartışma konusudur."
 (Azra Erat-Mitoloji Sözlüğü)"Büyük Ana'nın Hellen kültürünün oluşumunda koyduğu çok önemli katkılarla pay sahibi olduğu bir gerçektir. Çünkü Hellen pantheonunun büyük tanrıçaları : Hera, Demeter, Aphrodite, Athena, Artemis ve ikinci dereceden diğer tanrıçlar, tümü Hellen öncesi kültür katmanından kök salarlar ve Büyük ana'nın özelleştirilmiş görünüş biçimlerini oluştururlar. Bu Hellen tanrıçalarının adları da kısmen Hellen öncesi dillerden gelmedir. Örneğin Athene adının oluşumunu Leukophryene, Steunene, Kyrene ve benzerleri gibidir, Hellence değildir. (1)

(1) C.Bosch, Das anatolischhe in der Geschichte II Türkischer Geschichtskongress, Ankara,1937.6. M.P.Nilson'a göre de, Geschichte der griechischen Religion I,1992;  "ad olarak ATHENE - ene ile sonlanan kelime kümesine aittir ki bunlar genellikle yer adlarında oluşur ve büyük olasılıkla Hellen öncesi zamandan kaynaklanır" 

Ege'nin doğu kıyısında Troas'dan ve Aiolia üzerinden İonia'ya kadar birçok yerleşimde, İlion, Assos, Pergamon, Phokaia, Erythrai, Smyrna, Kolophon, Priene ve Miletos kent tapınakları Athena'ya adanmıştı. O'nun Anadolu kökeninden anlaşılıyor ki sözde "Hellen sömürgesi" kıyı kentlerinde kent tanrıçası olarak en büyük saygı gördü diye ATHENA HELLENLEŞTİRİLEMEZ. Onun kutsal alanları da "İlion kaynaklı bir geleneğe dayanıyorsa" eğer, Batı Anadolu'daki kültleri "MÖ.11.yüzyıl Aiol ve İon sömürgecilerin kuruluşları" olamaz; kült yontuları, Hellen göçmenler tarafından kendi ata yurtlarından birlikte getirilmiş olarak da tanımlanamaz. Özü nedeniyle Athena kült heykeli de tıpkı Samoslu Hera, Ephesoslu Artemis ve Aphrodisiaslı Aphrodite'nin özünde olduğu gibi, yani "Anadolu Bacıları"nın özünde, Anadolu Büyük Ana'sının özgünleşmiş ayrı bir biçimini oluşturur.
Athena Nikephoros uzun ve kemerli bir peplos giymiştir; başında üzerine çarşafın geçirildiği sivri ve uzun bir polos taşır. Tıpkı Athena Ergane resminde olduğu gibi, Anadolulu vasfı besbelli ortadadır. Bu gerçek, bilim dünyasında herkesçe kabul görmüştür ve Ephesoslu Artemis'in etkisi altında ortaya çıktığı kuşkusuzdur. Çünkü polos, gerdanlık, geniş kemer, "göğüs biçimli" nesneler ve her iki elden aşağı sarkan düğümlü yün ipler- değişik şekillendirilmiş olsa da- esasta Artemis Ephesia resminin de içeriğinde vardır ve onun beliryeci vasıflarrnı oluşturur. Sonuçta bunlar, Eski Anadolu'nun  Büyük Tanrıçası'na özgü temel biçimlerdir. Athena Nikephoros'un konik biçimde sivriltilmiş uzun tanrısal başlığı Assoslu Athena Ergane'de de vardır, ve Anadolu Ana Tanrıçası'nın giydiği başlık tipinden sürer geleneğini.  
Prof.Dr. Fahri Işık.
Antik Çin kaynaklarından, Tü'küe halkının türeyişini anlatan Asena efsanesinin farklı şekillerine rastlanılır. Bulunan en eski şekli şöyledir:

„Tü-küe kavimi Hiung-nu'ların bir uzantısıydı. Hükümdar soyunun isimi A-Se-Na idi. Kendilerince ayrı bir ordu kurmuş, ama sonradan komşu bir kavim tarafından yenilgiye uğramışlardı. On yaşında bir çocuğun haricinde bütün kavimleri katliama kurban gitmişti. Düşman askerlerinin hiçbirisi bu çocuğu öldürmeye cesaret edememişti. Çocuğun ayaklarını kesip, onu bir bataklığa attılar. Orada bir dişi kurt vardı, çocuğu et ile besledi. Böylece çocuk zamanla büyüdü ve dişi kurt ile çiftleşti. Kurt derhal gebe kaldı. Düşmanların kralı, çocuğun hala yaşadığını öğrendi ve öldürtmek için tekrar adamlarını gönderdi. Adamlar çocuğun yanındaki dişi kurdu öldürmek istemediler. Dişi Kurt derhal "Kao Çang"'ın (Turfan)'ın Kuzeybatısında bulunan bir dağın üstündeki mağaraya kaçtı. Mağaranın içinde birkaç yüz "li" genişliğinde, uzun otlarla kaplı ve etrafı dağlarla kapalı bir ova vardı. Dağın içine kaçan dişi kurt, bu yerde on oğlan çocuk doğurdu. Çocuklar büyüyünce dışarıdan kadınlar aldılar. Bu kadınlar hamile oldu. Çocukların hepsi ayrı bir soy adı aldı. Birisinin soy adı Asena (Aşina) oldu.“ ............   pdf:
Ate , as Dr.Schliemann has pointed out in Ilios, was the native name of the Trojan goddess whom the Greeks identified with their Athena, and Athi was also the name of the great goddess of Carchemish.

The Owl-Headed vases, agian, escibit under a slightly varying form the likeness of the same deity. The owl-like face is common in the representations of the goddess upon the cylinders of primitive Chaldea, as well as the three protuberances below it which are arranged in the shape of an inverted triangle, while the wings which distinguish the vases find their parallel, not only on the engraved stones of Babylonia, but also in the exented arms of the Nykenaean goddess....

Athi: the great goddess of Carchemish, derived from Babylon, probably the original of the Trojan Ate and Athene, type of the Trojan idols and owl-vases and on the cylinders of Chaldea, Asia Minor, Cyprus and Mycenae.

Owl Vases : with female characteristics, likeness to the idols of Troy, Mycenae and Tiryns, still seen in potters shops at the Dardanelles. The pattern typical of the Babylonian and Hittite goddess ATHI.

Athene, the Ilian , originated from the Phrygian ATE, on a coin as a Phrygian goddess; combined with the Greek Athene as A.Ilıas; her symbols, the Phrygian cap (actually Scythian cap-SB) ,spear, torch (replaced by distaff and spindle) and owl, the cow of many colours..... the owl-headed or owl-faced goddess of Troy; borrowed by Greek, art from Asia....in no way connected with Egypt.

kaynak:


"But the descendants of Shem were not the first civilizers of Babylonia. Those far-spreading tribes called by ethnologists Turanian had been beforehand."

"All appearances" says M.F.Lenormant, "would lead us to regard the Turanian race as the first branch of the familiy of Japhet which went forth into the world, and by that premature sepatation, by an isolated and antagonistic existence took, or rather preserved, a completely distinct physiognomy". " A thick stratum of Turanian civilization underlay Semitism in western Asia. 

In fact all the great towns both of Assyria and Babylonia bear Turanian names".

So writes the Rev.A.Henry Sayce in a most interesting essay on the origin of Semitic Civilization

....


ATHI :
An Egyptian Hieroglyphic Dictionary: With an Index of English Words ..., 1. cilt
Wallis Budge


....

Dr.Selvaratnam requested his holiness to wxplain the meaning of the words, Nirveeka Katpa Samathi :

His Holiness explained as follows: Nirva means Niramayam. Nira means the place where the senses, the elements , body consciousness and connected factors were destroyed completely in man. Niramayam means Soul (Atma) which has become fully purified and reached a state of sanctity without equal, and gets fertilized in his effulgence.

Samathi means this: Within the womb of the Grace of God, Wisdom (Arivu) appears as an embryo and grows and takes full shape and grows within His Law of Truth, Equality and Peace and comes out of the womb and appears. This birth of Wisdom (Arivu) is Samathi. The state of steadiness in which God is Samathi. 

Soul (Atma) has become God (ATHI). It was conceived in His nature, it took shape in his love, reached its full merged within his Truth. It appeared within his Patience and Forbearance, reached fullness within His Plenitude, and merged within His the Effulgnece of God. This state is Samathi. It is a state where that one has become that uniwue one. That is God (ATHI) and brillance (JOTHI).

Children ! You should understand this with your True Wisdom.

M R Bawa Muhaiyaddeen


....

Ugaritic literature provides our primary source concerning the goddess. The name is spelt atrt, usually vocalised as Athirat(u). She appears in the Baal cycle of myths, she is a great goddess, mother of the minor gods of the pantheon, referred to as 'the seventy sons of Athirat'.....When the vow is broken, her vengeance entails the complete undoing of all El's plans to redeem Keret. Further , the heir to Keret's throne is described as one "who will drink the milk of ATHIRAT, draining the breast of the virgin."....

Dictionary of Deities and Demons in the Bible

.

In this section the traveling party makes its way to El's tent and ATHİRAT comes into the presence of the old ruler of the gods. This passage focuses directly on ATHİRAT, with all the verbs in lines 20-26 being 3rd fem.sg......

....Pope (EUT 37) interpreted this passage through the lens of the Hittite Elkunirsha text (in which El and ATHİRAT show serious marital problems) to suggest that the two deities are estranged from one another here as well.

(No court like ATHİ ra t's children's = wa-haziru/ka-bani 'ati ra ti )

He cries to Bull (El,his Father)
To El, the king (Who created him)
He cries to Athirat and her children
The goddess and the band of her brood
For Baal has no house like the gods
No court like Athirat's children's
The dwelling of El is the shelter of his son
The dwelling of the Lady Athirat of the Sea
The dwelling of Pidray, Daughter of Light
The shelter of Tally, Daughter of Showers
The dwelling of Arsay Daughter of the Wide World
On a second subject I would speak with you
Please see to gift for Lady Athirat of the Sea
A present for the Creatress of the Gods.

Mark S. Smith


Bu yazıttan da anlaşılacağı gibi tanrıların yaratıcısı denizlerin tanrıçası ATHİ ... Başlangıçta SU....Hadrian's breastplate


ATHENA and SHEWOLF

A very different interpretation of this breastplate type is offered by Toynbee, who insists that it refers not to an ideological union of Rome and Athens, but to Rome alone. Instead of identifying the central figure as Athena, Toynbee sees her as the Palladium, the ancient image of Pallas Athena, and a symbol of Rome's aeternitas, and then notes that the seh-wolf with nursing twins is another preserving incident in the story of Rome's primeval past and a favourite symbol both of the city and of her aeternitas.

For Toynbee, the eastern Hadrianic breastplate type documents Rome's strategy for supremacy over the Greek-speaking East. Janet Huskinson, clearly echoing Toynbee, states that the theme of the symbolic decoration of the breast-plate is the victory of eternal Rome and then reiterates Toynbee's interpretation of the Palladium and the she-wolf with twins as symbols not of Athens and Rome, but as dual images of Rome's aeternitas..

There is much to appreciate in Toynbee's focus on Hadiranic imperialism, but her insistence that the breastplate iconography relates not to Athens and Rome, but to Rome alone, is difficult to accept.

The problem lies with her identification of the central figure as the sacred Palladium, symbol of Rome's aeternitas.

There are two flaws in this interpretation. 

First, the Palladium is usually depicted in archaistic fashion, whereas the central figure of the eastern Hadrianic breastplate type is clearly meant to be seen as an actual figure or personification, not as an archaic-style cult figure.

Second, the accompanying owl and snake are not appropriate adjuncts to the Palladium, but belong to the goddess herself as titular deity of Athens.

Therefore the warrior maiden should not be identified as the archaistic Palladium symbol of Rome's aeternitas, but as Athena , symbol of Athens and of this city's special position in the rich cultural tradition of the Greek-speaking East.

Conside the basic imagery of this breastplate type. Athena , flanked by Victories, stands on the back of the She-Wolf with nursing twins.

Athena clearly represents the rich heritage of the Greek-speaking East, with an emphasis on Athens as its epicenter.


der kitapta : 
Charis: Essays in Honor of Sara A. Immerwahr / link***


Heredot kitabında ,Yunanlıların medeniyeti kendilerinden önce oraların yerlileri olan bir kavimden aldıklarını ve bu kavme Pelasglar dediğini biliyoruz.Athena AY TANRIÇASIDIR..

Asena nın Kurt ile bağlantısı vardır ve Mircea Eliade'ya göre Kavimlerin yeniden doğuş mitlerinde AY'sal yani Ay ile bağlantılı bir hayvan başrol oynar ve Eliade'ya göre KURT bir AY hayvanıdır..


Athena'nın kökenini Minoan'a bağlayan da var. Minoan da sembolleri kuş, yılan ve hayat ağacı imiş.Artemis'e karşı yaratıldığı düşünülüyor. Annesiz doğması, el becerileri derken tam bir savaşçıya dönüşüyor. Belki de Amazonları kıskandıkları için, çünkü Yunan kültüründe kadının yeri yok.
Minoan Snake Goddess from the Palace at Knossos/Crete
"İki buluntu ve aralarındaki ilişki
Phaistos Diski - Minoan / Girit ve
İskit Issık buluntusu Altınadam yüzüğü"
- Nuray Bilgili


Minoan da Tanrıçalar ve Kadınlarda çifte balta görülür. Araştırmalara göre biliyoruz ki bu çifte baltalar Amazonların silahlarındandır. Ve Amazonlar İskit ve Kimmerlerin bir koludur.
 / link

LETO  (Titan Coeus ile Phoebe'nin kızı ve Asteria'nın - kuyruklu yıldızlar tanrıçası-  da kızkardeşidir.) , çocukları APOLLO (güneş) ve ARTEMİS (ay), Lycia da tapınım gören bu üçlü tanrılar grubu Kurt ile alakalıdır - Lykos / KURT  demektir. Lycia' nın asıl adı da Lukkia'dır, yani "Kurtların Ülkesi". Mitolojide, doğumu yaklaşan Leto'ya bir Kurt rehberlik eder, ya da Leto bir Dişi Kurt'tur... O da bir sonraki yazıya... SB.