6 Eylül 2015 Pazar

Teşkilatı Mahsusa


İran-Turan savaşlarının altında casusların olduğu İran destanlarında yer alırken, toplumu birbirine düşüren casusların varlığı kapalı bir dille Orhun Yazıtları'nda yer almaktadır.


Kıpçak diyalektiğinde Karavul bakmak ve gözetmek anlamı taşıyordu. Bu anlamı seslendiren Karamak fiili ile nöbetçi anlamındaki Kara ve Avul sözcükleri Altınordu ve Kırım devletlerinin kaynaklarında yer almaktadır. Karavul sözcüğü Kara ul olarak Türkçeden Rusçaya geçmiş ve anlam olarak Kıpçaklar da olan ifadeyi taşımıştır. Yani bakmak, dikkat etmek ve muhafaza etmektir, bu anlam Türkçe deyim. Müslümanlığın kabulüyle Arap harfleriyle Kara gol biçimiyle yazılmış ve görev yerleri Kara gol hane adını taşımıştır. Donanmada bu görevi yapan yüzer araçların Karakol Gemisi olarak yerleştiğini hatırlayalım.


İntelligence service batıdaki en eski örgütlerden biridir. I.Elizabeth'in bakanlarında Walsingham'in ilk haber alma servisini kurması 1568 yılında olmuştur.


Gazneliler, Selçuklular ve onları takip eden Mısır Türk Kölemenlerinde harp esnasında düşman saflarında çalışan askeri casuslardan başka civar hükümetlerin ve yurdun umumi durumunu gözeten büyük ve daimi casus şebekeleri vardı.


Osmanlılarda casusluk imparatorluğun kuruluşuyla başlamıştı. Araştırmalar, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in çevresindeki bey ve tekfurlara karşı casus kullandığını göstermektedir. Vakanüvis ve şehnamecilerin pek temas etmediği casusluk faaliyetleriyle ilgili belgeler genellikle yazışmalar ve diğer vesikalarda yer almaktadır. Topkapı Müzesi müdürlüğü sırasında bu tür belgelerin gün ışığına çıkması yolunda çaba veren Tahsin Öz'ün tarihe kazandırdığı iki belge konusu açısından önem taşır. İbrahim Hakkı Konyalı, söz konusu belgeler üzerinde çalışarak Osmanlı dönemi istihbaratına ışık tutmuştur.


Fatih ve bilhassa Yavuz zamanındaki casus teşkiltaı bugünün en mütekamil teşkilatı olan İntelligence Service'i gölgede bırakacak kadar kuvvetliydi. Uyumayan ve yılmayan bu teşkilat, komşu ve bilhassa düşman devletlerin içlerini, ordularını, donanmalarını bütün teferruatıyla öğrenirlerdi. Devlet, düşmanın kuvvetlerini adamakıllı öğrenemeyince ve ölçemeyince harp ilan etmezdi. Fatih'e İstanbul'u kazandıran casuslardı.


Yıldırım zamanında Orhan devrinde hatta hiç yanılmadan ispatını da üzerime alarak beyan edebilirim ki, Selçuki asrından itibaren Türklerin İstanbul'da ve Bizans ülkelerinde daima intelligence srevis teşkilatı bulunduğu muhakkak ve katidir. Fatih'in yaptığı mevcudu tanzim ve ikmal eylemiş bulunmaktan ibarettir. 


Muhakkak ki, II.Sultan Mehmet bundan ziyadesiyle faydalanmıştır. Casusluk müessesesinin varlığı ise olsa olsa Fatih'in ince dehasını gösterir. Yoksa fethin kahramanlık sayfasındaki azamet ve haşmeti küçültmez.İstanbul'da Fatih'in beşinci koluna mukabil, Türklerden olup da Bizanslıların muvaffakiyetini isteyenler ve şayet Fatih şehri istila ederse hayatlarının devamından ümit kesenler de vardı. Fatih'in Bizans hükümet ricalinden ve kilise erkanından bazılarını ele alarak, halk içinde bir ademi mukavemet taraftarı kitle peyda ettirmek üzere teşebbüste bulunmasını, teşkilat kurdurmasını da hadiseler birbirini bağlayınca, tarihi hakikat olarak kabul eylemek lazım gelir. Ayasofya'da kardinal şapkası görmektense Türk sarığı görmek isteyenlerin feryadını sadece bir taassup feveranı saymak yerine, gizli bir teşkilatın halk arasındaki propagandalarının semeresi olarak kabul eylemek hem vakaların seyrine hem de hikmeti tarihe uygundur. Fatih mukavemeti içten kırmak ve dıştan yıkmak için hiçbir çareyi ihmal etmemiş ve tedbirlerini yalnız hücuma inhisar ettirmemiş, hücumun muvaffakiyetini sağlam planlara bağlamıştır.
bazı isimler:


Berç Kerresteciyan (Türker) : 
Türk dil bilimcisi Bedros Keresteciyan'ın yeğenidir. 1870'de Afyonkarahisar'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nde ve Robert Koleji'nde okudu. Osmanlı Bankası müdürlüğü yaptı. Hilali Ahmer'in kurucularındandır. Kuvayı Milliye çalışmalarında yer aldı. İnebolu üzerinden Anadolu'ya silah sevk edenler arasında yer aldı. Kuvayı Milliye'nin haber alma servislerine gizli bilgileri iletti. Türk ordusunun topları için gerekli olan ateşleme parçalarının temininde bankadaki tüm parasını çekerek nakdi yardımda bulundu ve bunların alınmasını sağladı. 1923-1933 yılları arasında bütçe hazırlanmasında etkin görev üstlendi. 1934'te Atatürk'ün onayıyla Afyon'dan milletvekili seçildi.

(birileri soykırım mı demişti?-SB)Yemin Billah Önce Vatan
Teşkilatı Mahsusa
Ergun Hiçyılmaz /Kaynak yayınlarıEğer İstihbarat tarihimizi öğrenmek ve Kurtuluş Savaşı sırasında halkımızın nasıl özveriyle çalıştığını öğrenmek istiyorsak bu kitabı okumalıyız....
ilgili: