9 Nisan 2016 Cumartesi

NUH-YAFES-GOMER [KİMMER (CIMMERIAN)] VE OĞLU TOGARMA


“…Tevrat-ı Şerif’de: Nuh Nebi’nin, yeryüzündeki insanların Tufan’dan sonra ilk ataları gösterdiği üç oğlundan birisi Yasef (Yapheth)’in oğlu “Gomer” diye anılan Kimmerler, Asurluları bunaltmışlar ve Urmiye Gölü doğusundan sonra Adana/Çukurova’ya Kızılırmak bölgesine varıncaya kadar göçüp hâkim olmuşlardır.


Bunlardan, Trabzon-Bayburt arasındaki “Kemer Dağı”, Sivas-Kayseri arasında ve Kızılırmak boyundaki “Gemerek” ile Kars-Arpaçayı solundaki, “Gümürü/Gümrü”, Rize Çayeli İlçesi çıkışındaki “Kemer Köyü” ( Kemer Köyü 1600 lü yıllarda bölgeye gelen Türk boylardan birine ait bir aile tarafından ilk kez yerleşim kurularak oluşturulmuş bir Köydür.) gibi coğrafya hatıraları günümüze kadar kalmıştır.


Türk ırkının, daha çok gök gözlü, kumral ve sarışın tipinde tanınan; Altay Dağları ile Irtış Irmağı arasındakileri Kimek/Kemak, Ural Dağları ile Karpatlar arasındakileriyle Kafkaslar kuzeyindekileri ise, Kimar/Kimmer diye anılırdı. Kayseri-Sivas arasında ve Kızılırmak solundaki bölgenin adı Gemerek de, Kimmerler anlamında ve onlardan kalmıştır.”DİPNOTTAN:
Victor Langlois tercümesi “Collection des Historiens Anciens et Modernes de L’Armenie”, Tome Premier, Paris 1867, (Aşkanaz) s.33, (Torkom) 17,22,108,117,209,223,235,277,294 (Süryani Mar Abes Katina, Bardesan; Romalı Agathangelos, Bizanslı Faustus); “Tarihçi” lakabıyla anılan Grigoryan Katolikosu VI.Hovhannes (999-931), ünlü tarihinde şunları belirtiyor (M.J.Saint-Martin tercümesi, “Patriache Jean VI,”Histoir d’Armenie”, Paris 1841):


MÖ.2.yüzyılda güçlü ordusuyla gelen Partlı Val Arşak (MÖ.120 lerde) Torkoma ırkına kıral oldu. Hayasdan (Armenya)’da Aziz-Grigor (Hıristiyanlığı benimseterek Torkoma Irkını, hidayete erdirdi (s.1). Bizim ülkemiz eskiden Askenaz (Saka) adını taşıyordu. Sonradan (Horasan’dan Partlı/Arşaklılar gelip hakim olunca) Torgoma Soyu denildi (s.6-8). (551 yılında başlayan Milli/Armenya Takvimi’n de bütün yerli yazarlar gibi “Torgoma-Yılı” diyor (s.108-111).


Abbaslı Halifesi’nin (Samerra’dan) gönderdiği “Meliklik Tacı”nı (Revan yakınındaki Gerni’de doğmuş bulunan) Kaolikos II.Georg Grigoryan Beğleri ve Piskoposların da bulunduğu Dernek’te, Arpaçayı sağındaki Bagaran (Pekran) kasabasında Bağratlı I.Aşut’a (Küdus’ten gelme “Meron” denilen) Mukaddes-Yağ ile takdis ederek, giydirirken, ona “Aşkanarz Irkı’nın Tacı’nı giydin, uğurlu olsun” dedi (s.107). Bu “Büyük-Aşot” (885-890) da böylece tahta oturup “Torgoma-Irkına Kıral oldu” (s.124).


Ermeni kronikçisi Urfalı Mateos da, 1136 da bitirdiği eserinde, Selçuklu Sultanı Melikşah (1072-1092) için “Askanas Milleti’nin (Türkmenler’in) başında bulunarak, Rumlar (Bizanslılar) ile savaştı” diyor. Urfalı Mateos’un eserini izahlar ile Fransızcaya çeviren Eduard Dulaurier sonunda (s.426) şu açıklamayı yapar:
“Askenaz, Torgom/Togarma’nın kardeşidir. Bunların babası Gomer (Kimmer) dedesi de Yapheth (Yafes) tir. Ermeniler (Haylar) kendilerinin ulu atası Hayg’ın babası ve aynı zamanda Turkoman (Türkman)lar’ın atası, Torkom (Torkoman)dur ve Türkler’i, Askenas (Sakalar) soyundan sayarlar.”


ek:
“Bugünkü Ermenice’de olduğu gibi unutulmuş olan Grabar (Kilise Dili) Ermenice’sinde de “Ermeni” kelimesi yoktur” (Grabar’ı da Paris’te öğrenen Fransız yurttaşı Türkistanlı Türk Kızı) Prof.Mehlika Akok Kaşgarlı, 10.Türk Tarih Kongresi Bildirileri, III.Cilt Ankara 1991, s.1088.Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu
"Azerbaycan ve Anadolu'da Türkistan'dan gelen eski Milli-Gelenek: Kabirtaşı olarak kullanılan Koyun ve At Heykelleri" adlı makalesinden / link
Hitit belgelerinde "Togarma" Tegarama olarak geçer ve Sivas'taki Gürün'ün eski adı TEGARAMA'dır..../ link
Asurolog-Hititolog Oliver Gurney ise GÜNEYDOĞU ANADOLU'YA yerleştirir. Gurney'ın amcası John Garstang ise 1947 Ankara'da İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nü kuran kişidir. Onu Seton Lloyd takip eder.... / link


10.yy'da Kral Aaron (Harun)'un oğlu Kral Joseph (Yusuf) un mektubu:
" Mektubunuzda ayrıca sordunuz: "Hangi halktan, hangi aileden, hangi kabiledensiniz?" Biliniz ki Yafes'in soyundan Togarma'nın torunlarıyız. Aile ağacı kitabında Togarma'nın on oğlu olduğunu buldum. İsimleri şunlardır: En büyüğü Uygur, ikincisi Dursu, üçüncüsü Avar, dördüncüsü Oğuz, beşincisi Basili, altıncısı Torniak, yedincisi Hazar, sekizincisi Zagora, dokuzuncusu Bulgar, onuncusu Sabir."


Şaban Kuzgun
Türklerde Yahudilik ve Doğu Avrupa Yahudilerinin Menşei Meselesi Hazar ve Karay Türkler  kitabında ise:
"...En büyüğü Uygur, ikincisi Taurus (Türk)..." olarak geçer.


by Norman Golb, Omeljan Pritsak, and Vladimir PetrukhinTarusia = Wilusa = Troy/Truva
Tarusia = Taurus ?!


*"In the Khazar genealogy we also find the name Togorma - the ancestor of these Turkic tribes. The same Togorma in the biblical genealogy is presented as the son of Gomer. Like Tiras, both biblical Gomer and his son Togorma, according to numerous genealogies and onomasticon, turn out to be Turkic ethnonyms. Gomer represents the old Turkic Gamars (Kamars) who settled long ago in Azerbaijan, throughout the Caucasus, Turkey, and Europe and who are known as Cimmerians in European sources. They are considered to be the ancestors of the old Turkic Bulgars in many genealogies. Procopius, an old Greek author, describes the Cimmerians as being the ancestors of the Turkic Bulgars. As to Togorma, the son of Gomer, he has also been associated with the Turks. An Armenian source of the 13th century presents Togorma as the ancestor of the Tatars. It is certainly the same Togorma, who in a Khazar genealogy of Turkic tribes, is described as their ancestor. A state by the name of Togorma existed in Asia Minor in the 7th century B.C. A fortress called Togorma was situated in the country of the Hittites. These names reveal that Togorma, like Gomer, Tiras and other legendary brothers, is simply the personification of a real people of the Mediterranean basin. Togorma is, undoubtedly, a cognate of Togarmim, Togar, Tokarmar or Tokaram, which denoted the Turks who settled in the fields of South Russia and some other areas. " 

Prof.Dr.Garasharly Chingiz (Çingiz Garaşarlı)
The Turkic Civilization Lost in the Mediterranean Basin (e-book)
*

Yahudi literatüründe Togarma bütün Türk halkları'nın babasıdır.

Fessenden & co.'s Encyclopedia of religious knowledge: or, Dictionary of the Bible, theology, religious biography, all religions, ecclesiastical history, and missions:
by Brown, John Newton, 1803-1868:and by Bela Bates Edwards 1835İskit-Kimmer Göç Haritası


"Hazarların menşei itibarıyla Tüžrk olup, Orta Asya'dan geldikleri muhakkaktır.... X.yüzyıl İslaˆm tarihçisi Mes'udi İranlıların Hazar adını verdikleri kavme Türklerin Sabar (Sabir) dediklerini belirtmektedir."
[Hazarlar Hakanlığı, Yrd.Doç.Dr.Mualla Uydu Yücel-pdf] 


"Khazars are Turkish people and came from Central Asia... In the 10th c İslamic historian Mes'udi wrote: the Turks called Sabar (Sabir) but the Persians called Khazar. "
NUH-YAFES-GOMER [KİMMER (CIMMERIAN)] VE ONUN ÜÇÜNCÜ OĞLU TOGARMA İLE ONUN ON OĞLU