26 Kasım 2017 Pazar

İskitler ve Dövme
Dövmeli Kadın - MÖ 360
Trak veya İskit kadının üzerindeki tamgaları Selçuklu eserlerinde de görüyoruz. Pazırık kadınları da dövmelidir.
Allard Pierson Müzesi, Amsterdam"Antik kaynaklar İskit kadınlarının Trak kadınlarına utanç vermek için onlara dövme yaptıkları ve bu utancı kapamak için bütün Trak kadınlarının dövme yapmayı adet haline getirdiklerini yazar.(Athen, XII,524) Bu bir efsanedir, fakat kavimlerin birbiri ile temasa gelmiş olduklarını gösterir. Strabon (VII, 296,313) da Tuna'nın her iki tarafında oturan İskitler, Sarmatlar ve Trakların birbiri ile karşılaştıklarını yazmaktadır. Henüz MÖ 5.yy başında hemen Darius'un İskit seferinden sonra, bir Trak kralının kızı ile evli bulunan Miltiades* geçici bir İskit hücumu karşısında Gelibolu Yarımadasını boşaltmak zorunda kaldı (Heredot, VI,40). İskit etkisi özellikle MÖ 4.yy ortası veya ikinci yarısına ait mezarlarda kuvvetli şekilde görülmektedir."

Prof.Dr.Afif Erzen, 
İlkçağ Tarihinde Trakya
* Miltiades; MÖ 490 Maraton Savaşı'ndaki General.Dövme, Grek ve Roma kültüründe hoş karşılanmaz, hatta aşağılamak amaçlı köle ve esirlere yapılmaktaydı. "Dövmeli" anlamına gelen "Pictler" de İskoçya'ya göçmüştür. Bağımsız bir topluluk olan Pict'lerin "Aryan veya Kelt olmadıkları" özellikle belirtilir. Bazılarına göre de Pictler, Kelt-İskit karışımından oluşan bir topluluktur. Hatta bir aşiretin adı da "House of ALPİN" yani "ALPİN Evi" ( ALP'in Evi ) dir... ve ALP bildiğimiz gibi Türkçedir. Bu bilgilerden yola çıkarak Pictlerin, Dövmeli İskitler olduğunu söyleyebiliriz...


"Gövdeleri boyalı AGATHYRSESLER" - Virgil "Aeneas"
Yani, Dövmeli Ağaçeri Türkleri. (İskit-Hun boyları olarak ta kaynaklarda geçer.)


SB

Pazırık - Mumyalar - Dövme , bknz.

Bir başka çalışma da Güney-Azerbaycan'dan geldi. Yengi Öge'nin karşılaştırması:
ilgili
Selçuklu eserleri için bknz.